Dialoogtafels

Wat zijn dialoogtafels?

Dialoogtafels zijn op een gestructureerde wijze uitgevoerde casus-specifieke gesprekken tussen ouders, jeugdigen en alle betrokkenen bij hun zorg (van welzijn- en jeugdhulpprofessionals tot leerkrachten, vrijwilligers, familie en bekenden). Tijdens deze casus-specifieke gesprekken wordt het zorgtraject op een systematische manier geëvalueerd. Hierbij gaat de aandacht vooral naar factoren die de zorgverlening bevorderen dan wel belemmeren.

Waarom een dialoogtafel?

Dialoogtafels zijn een belangrijk instrument om gezamenlijk met alle betrokken partijen de kwaliteit van de zorg voor jeugd op verschillende niveaus systematisch te bewaken en te verbeteren. Iedereen zet zijn/haar kennis in om te reflecteren op het zorgproces en de uitkomsten (casus-specifiek en casus-overstijgend). Door de geleverde zorg gestructureerd en kritisch te bekijken, wordt duidelijk wat de succesfactoren zijn. Ook kijken we of eventuele belemmerende factoren en knelpunten in de zorg hebben bijgedragen aan de zorguitkomsten. Vervolgens kijken we gezamenlijk gericht naar verbeteracties die nodig zijn en wie deze het beste kan oppakken. Op deze manier faciliteren we de kennisuitwisseling en leer-en verbetercycli voor professionals en werken we gezamenlijk aan effectieve jeugdhulp.

Wat leveren de dialoogtafels op?

Door deelname aan de dialoogtafels krijgen alle betrokkenen  inzicht in de patronen van de zorguitkomsten, bepalende succesfactoren en knelpunten in de zorg, dilemma’s en mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een dialoogtafel helpt professionals bovendien om te reflecteren op hun handelen en met elkaar een lerende organisatie te ontwikkelen. De inzichten vanuit de casus-specifieke dialoogtafels bespreken we vervolgens in de casus-overstijgende dialoogtafels om de gezamenlijke ‘lessons learned’ en werkzame principes te formuleren. Wat werkt er goed in de Friese jeugdzorg? Waar liggen aanknopingspunten voor verbetering?

De gebundelde kennis uit deze dialoogtafels vertalen we vervolgens naar bruikbare kennisproducten ter ondersteuning van jeugdigen en ouders, gemeenten en praktijkorganisaties bij de transformatie. Door het delen van inzichten in dialoog en samen te leren, verbetert de samenwerking tussen partners rondom en met de jeugdige en ouders. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg in de regio. De ontwikkelde inzichten kunnen ook voor andere regio’s relevant en bruikbaar zijn.