Factsheets

Overzicht resultaten casus-specifieke dialoogtafel

De belangrijkste inzichten uit een dialoogtafel zijn visueel weergegeven in een casusprofiel. Welke factoren hebben de hulpverlening verder geholpen en welke zorgden juist voor belemmering? Wat zijn de aanbevelingen?

Thema: gebrek aan maatwerk

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot gedragsproblematiek, ADD en kenmerken van ASS, problemen op school (waaronder schoolverzuim), middelengebruik en echtscheidingsproblematiek, waarvoor residentiële jeugdzorg en ambulante begeleiding is ingezet (leeftijd 12 – 17 jaar).

Thema: samenwerking onderwijs en zorg

De structuur Plus groepen van een SBO in Friesland zijn geëvalueerd met behulp van de dialoogtafelmethodiek. In deze groepen werken onderwijs en zorg nauw samen in de ondersteuning van leerlingen met ASS. De belangrijkste inzichten en bevindingen uit de interviews met ouders en drie dialoogtafels met professionals zijn visueel weergegeven in drie casus-specifieke profielen.

Klik hier voor het profiel.

Klik hier voor het profiel.

Klik hier voor het profiel.

Thema: laagdrempelige Opvoedondersteuning

Hieronder een aantal profielen van casussen, waarvoor laagdrempelige opvoedondersteuning door pedagogen is ingezet:

Klik hier voor het profiel (leeftijd 4 – 11 jaar)

Klik hier voor het profiel (leeftijd 0 – 4 jaar)

Klik hier voor het profiel (leeftijd 0 – 4 jaar)

Klik hier voor het profiel (middelbare schoolleeftijd)

Thema: gezamenlijke besluitvorming
Benieuwd naar wat wel en niet werkt op het gebied van gezamenlijke besluitvorming?

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot emotionele en gedragsproblemen en ouder met licht verstandelijke beperking (meervoudige en complexe problematiek), waarvoor ambulante ondersteuning en pleegzorg is ingezet (leeftijd 4 – 11 jaar).

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot relatieproblemen thuis. Hiervoor is ambulante ondersteuning en jongerenwerk ingezet (leeftijd 12-17 jaar).

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot huiselijk geweld en psychische problematiek. Hiervoor is residentiële jeugdzorg, ambulante begeleiding en jongerenwerk ingezet (leeftijd 18+).

Hieronder staat een aantal profielen van casussen met betrekking tot psychische problematiek en schoolverzuim. Hiervoor is ambulante begeleiding is ingezet (leeftijd 18+).

Klik hier voor het profiel.

Klik hier voor het profiel.

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot huiselijk geweld. Hiervoor is ambulante begeleiding ingezet (leeftijd 18+).

Thema: Samenwerking tussen hulpverleners en instanties

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot huiselijk geweld, psychische en echtscheidingsproblematiek, waarvoor ambulante begeleiding is ingezet (leeftijd 12 – 17 jaar).

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot psychische problematiek, trauma, suïcidale gedragingen en schoolverzuim, waarvoor residentiële jeugdzorg en ambulante begeleiding is ingezet (leeftijd 12 – 17 jaar).

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot psychische problematiek, echtscheidingsproblematiek en schoolverzuim, waarvoor ambulante begeleiding en jongerenwerk is ingezet (leeftijd 18+).

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen en licht verstandelijke beperking (meervoudige en complexe problematiek). Hiervoor is ambulante begeleiding en dagbesteding ingezet (leeftijd 4-11 jaar).

Hieronder een aantal profielen van casussen met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen. Hiervoor is ambulante begeleiding en dagbesteding ingezet (leeftijd 4-11 jaar).

Klik hier voor het profiel.

Klik hier voor het profiel.

Klik hier voor het profiel.

Klik hier voor het profiel.

Thema: Alliantie tussen cliënt en hulpverleners

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot gedragsproblematiek, misbruik, licht verstandelijke beperking en NAH (meervoudige en complexe problematiek), waarvoor ambulante begeleiding en dagbesteding is ingezet (leeftijd 4 – 11 jaar).

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot huiselijk geweld, gedragsproblematiek en licht verstandelijke beperking (meervoudige en complexe problematiek). Hiervoor is ambulante begeleiding en pleegzorg ingezet (leeftijd 4-11 jaar).

Thema: Eigen regie

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot gedragsproblematiek, ADD en kenmerken van ASS, problemen op school (waaronder schoolverzuim), middelengebruik en scheidingsproblematiek, waarvoor residentiële jeugdzorg en ambulante begeleiding is ingezet (leeftijd 12 – 17 jaar).

Klik hier voor het profiel van een casus met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen en overige psychische problematiek. Hiervoor is ambulante begeleiding en jongerenwerk ingezet (leeftijd 18+).

Overzicht resultaten evaluatie samenwerking jeugdzorginstellingen

De samenwerking tussen twee jeugdhulpaanbieders in zorg voor jeugd is geëvalueerd met behulp van de dialoogtafelmethodiek. De belangrijkste inzichten en bevindingen uit de interviews met ouders en vier dialoogtafels met professionals zijn visueel weergegeven in een overkoepelend overzicht. Klik hier voor het profiel.

Overzicht resultaten evaluatie Structuur Plus groepen speciaal basisonderwijs

De Structuur Plus groepen van een SBO in Friesland zijn geëvalueerd met behulp van de dialoogtafelmethodiek. De belangrijkste inzichten en bevindingen uit de interviews met ouders en drie dialoogtafels met professionals zijn visueel weergegeven in een overkoepelend overzicht.

Klik hier om het overkoepelend profiel te lezen.

Factsheet Casus-overstijgende Dialoogtafel: Eigen regie en eigen kracht

In het kader van de Week van Reflectie zijn op 26 november 2018 twee korte demosessies van casus-overstijgende dialoogtafels gehouden over het thema ‘Eigen regie en eigen kracht.’ Ervaringen werden gedeeld en samen werd nagedacht over hoe de eigen kracht en eigen regie van jeugdigen en gezin daadwerkelijk benut en vorm gegeven kan worden in de praktijk. In een factsheet presenteren we de resultaten van deze overstijgende dialoogtafels.

Factsheet ‘wat vinden jongeren belangrijk in de jeugdhulp?

Op 6 november 2018 jl. waren wij in gesprek met een groep jongeren bij Jimmy’s in Leeuwarden om te horen wat voor hen belangrijk is als zij in het jeugdhulpcircuit terecht komen. Deze bijeenkomst heeft waardevolle inzichten opgeleverd, die we graag in een factsheet willen delen.

Thema ‘gezamenlijke besluitvorming’ besproken tijdens overstijgende dialoogtafel

Tijdens het congres ‘Jeugd in Onderzoek’ op 24 mei 2018 werd een overstijgende dialoogtafel gehouden over het thema ‘gezamenlijke besluitvorming’. In een factsheet presenteren we de resultaten uit de dialoogtafel.

Factsheet ‘de Friese jeugdhulp in context’

In een overzichtelijke factsheet geven we per gemeente een schets van de beleids- en organisatorische context en de veranderingen daarin. De in kaart gebrachte beleidsinformatie gebruiken we als achtergrond tijdens de dialoogtafels en bij het interpreteren van de uitkomsten.

Kenmerken casuïstiek besproken tijdens dialoogtafels

Ondertussen zijn 10 dialoogtafels gehouden in vier verschillende gemeenten. Casuïstiek is aangeleverd vanuit wijk- en gebiedsteams, vanuit instellingen in de zorg voor jeugd (AWTJF partners) en door het WELLZO jongerenwerk. In de factsheet wordt de tijdens dialoogtafels besproken casuïstiek gepresenteerd op basis van leeftijd en geslacht, gezinssituaties, soort problematiek en besproken thema’s.

Klik hier voor de factsheet ‘Kenmerken casuïstiek’

Eerste uitkomsten en ervaringen casus-overstijgende dialoogtafels

Factsheet overstijgende dialoogtafel gezamenlijke besluitvorming

Poster gezamenlijke besluitvorming

Factsheet overstijgende dialoogtafel samenwerking

Poster samenwerking

Eerste uitkomsten en ervaringen casus-specifieke dialoogtafels

Digitale flyer dialoogtafels – eerste uitkomsten_leerpunten_uitdagingen

Digitale flyer dialoogtafels – eerste ervaringen deelnemers