Klein maar fijn projecten

Wat zijn de Klein-maar-Fijn projecten?

De Klein-maar-Fijn projecten beantwoorden actuele vragen uit praktijk en beleid middels kleinschalig en kortdurend onderzoek (3-6 maanden). Partijen vanuit beleid, praktijk en opleidingen leggen relevante vragen aan de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland voor. Deze vertalen we vervolgens naar  concrete onderzoeksvragen die door studenten van Hogescholen / Universiteit als onderzoeksopdracht in het kader van stage- en/of afstudeertraject worden opgepakt. Ook andere kandidaten (bijvoorbeeld vanuit gemeente of praktijk) kunnen deze onderzoeksvragen oppakken.

De opdrachten voor kortdurend Klein-maar-Fijn onderzoek gaan pas van start als deze goed zijn afgestemd met de opdrachtgevers. Ook tijdens de onderzoeksuitvoering houden we intensief contact. Als de Klein-maar-Fijn onderzoeken zijn afgerond, worden de bevindingen gepresenteerd aan de betrokken partijen. Samen met de opdrachtgever denken we na over het toepassen van de onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk. De opdracht wordt afgerond met een factsheet waarin de opzet van het uitgevoerde onderzoek, de resultaten en de aanbevelingen kort zijn samengevat. Zulk vraaggericht en kortdurend onderzoek levert kennis op waar jeugdigen en ouders, professionals en beleidsmakers direct mee aan de slag kunnen.

Wat zijn de criteria?

Aan de hand van de onderstaande criteria wordt bekeken welke projecten in aanmerking komen voor Klein-maar-Fijn onderzoek.

  • Betreft de vraag een relevant thema voor transformatie jeugd en valt de vraag onder een van de transformatiedoelen?
  • Maakt de vraag deel uit van proces van beleidsontwikkeling en/of is relevant voor dagelijkse praktijk?
  • Is wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek noodzakelijk en mogelijk voor beantwoording van de vraag?
  • Is de vraag op korte termijn te beantwoorden (binnen 3-6 maanden)?
  • Kan het onderzoek uitgevoerd worden door bachelor of masterstudenten of andere geschikte kandidaten met een relevante achtergrond?