Factsheets & Rapportages

Factsheet derde leernetwerkbijeenkomst ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp’

Op 31 januari 2022 vond de derde bijeenkomst plaats van de nieuwe serie van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen over ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp’. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over de volgende vragen:

  • Wat heb je nodig om de richtlijn ‘Samen beslissen’ in je eigen praktijk te implementeren?
  • Welke stap(pen) wil jij de komende periode hierin zetten?
  • Hoe ga je met de gekozen stappen en ambities aan de slag? Hoe betrek je collega’s en cliënten hierbij?

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je HIER lezen.

Factsheet ‘Lessen vanuit de ketensamenwerking bij zorgmeldingen’

In het najaar van 2021 zijn twee leerbijeenkomsten gehouden, één met uitvoerend professionals en één met betrokken managers en beleidsmedewerkers, om gezamenlijk te reflecteren en inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan in de ketensamenwerking tussen partijen bij zorgmeldingen in de zorg voor jeugd in Friesland. In deze bijeenkomsten zijn de succes- en belemmerende factoren in het samenwerkingsproces in kaart gebracht, met een concrete casus als startpunt. Vervolgens zijn verbeterpunten in relatie tot het samenwerkings- en werkproces geformuleerd om sneller passende hulp voor kwetsbare gezinnen te kunnen organiseren.

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je HIER lezen.

Factsheet tweede leernetwerkbijeenkomst ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp’

Op 13 december 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van de nieuwe serie van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen over ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp’. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over de volgende vragen:

  • Wat levert (toepassen van de richtlijn) ‘Samen beslissen’ op voor jongere/ouder?
  • Wat levert (toepassen van de richtlijn) ‘Samen beslissen’ op voor jou als professional?

Alhoewel professionals zich bewust zijn van het belang van samen beslissen, ervaren jongeren en ouders vaak weinig ruimte voor eigen inbreng. In de volgende bijeenkomsten gaan we in gesprek over wat er voor nodig is om steeds meer samen met jeugdige en ouders te beslissen over passende hulp.

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je HIER lezen.

Factsheet eerste leernetwerkbijeenkomst ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp’

Op 8 november 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe serie van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen over ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp’. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over de volgende vragen:

  • Hoe zorg jij dat jongere/ouder(s) zich gehoord voelen?
  • Wat lukt nog niet goed (genoeg) als het gaat om samen beslissen?

Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers over beide vragen in gesprek gegaan om van elkaar te leren hoe zij ervoor zorgen dat jongeren en ouders zich gehoord voelen en om te inventariseren wat hierin nog niet goed lukt.

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je HIER lezen.

Factsheet ‘Impressie vierde leernetwerkbijeenkomst’

Op 21 juni 2021 vond de vierde bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de twee geprioriteerde thema’s ‘Systemisch kijken en oog hebben voor dynamiek in gezin en onderliggende problematiek van ouders’ en ‘Benutten reeds beschikbare informatie’ verder uitgewerkt.

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers voor beide thema’s aangegeven, wat dit betekent voor hen als professional en voor de eigen organisatie en wat nodig is om dit daadwerkelijk te gaan doen aan de hand van de Future Wheel methode.

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je HIER lezen.

Factsheet ‘Hoe kunnen we samen de jeugdzorg verbeteren’

Sterre Hofman, masterstudent Youth, Society & Policy aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft stage gelopen binnen de Kenniswerkplaats en het deelproject ‘Leren van praktijkervaringen’. In het kader van haar stage heeft zij onderzoek gedaan naar de veelvoorkomende knelpunten in de Nederlandse jeugdhulp. Daarnaast heeft zij inspirerende voorbeelden en praktische tools gebundeld die professionals kunnen ondersteunen bij het oplossen van deze hardnekkige knelpunten.

Bekijk HIER de factsheet met de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek van Sterre Hofman en een schat aan inspirerende voorbeelden, tools en initiatieven die kunnen bijdragen aan het zoeken naar oplossingen.

Factsheet ‘Samenvatting evaluatie Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp’

De Kenniswerkplaats heeft in samenwerking met Foar Fryske Bern de evaluatie van Team Toegang HoogSpecialistische Jeugdhulp (HSJ) uitgevoerd. Hiervoor zijn onder andere door zowel de leden van Team Toegang als door de aanmelders (Gecertificeerde Instellingen en gebiedsteams) vragenlijsten ingevuld. Naast deze brede evaluatie hebben we ook een leernetwerkbijeenkomst gehouden met leden van Team Toegang en leden van het directie-management-overleg HSJ. De conclusies en leerpunten vanuit het leernetwerk HSJ komen overeen met de uitkomsten van de brede evaluatie.

Bekijk HIER de beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten van de evaluatie.

Factsheet ‘Impressie Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen’

Op 10 mei 2021 vond de derde bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de ‘knoppen waaraan we kunnen draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen’ geprioriteerd. In drie groepen hebben we de top 3 vervolgens verder uitgewerkt. Wat is nodig om deze knop in te zetten in de dagelijkse praktijk?

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je HIER lezen.

Factsheet ‘Impressie Leernetwerk’

Op 9 maart 2021 vond de tweede bijeenkomst plaats van het leernetwerk Leren van Praktijkervaringen. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Aan welke knoppen kunnen we draaien om te zorgen dat jongere en ouders maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen en voldoende ruimte krijgen om dit goed te doen? Wat is nodig om het verhaal van het gezin goed in kaart te brengen? Welke hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar?’

De opbrengsten van deze leernetwerkbijeenkomst kun je HIER lezen.

Factsheet ‘Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp’

In de factsheet ‘Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp’ lees je de opbrengsten van de eerste bijeenkomst van het Leernetwerk Leren van Praktijkervaringen in de Jeugdhulp die op 19 januari 2021 plaats vond.

Factsheet ‘Tips en trucs Adviesteam met betrekking tot leernetwerken Leren van praktijkervaringen in de (jeugd)hulpverlening’

Lees HIER de factsheet ‘Tips en trucs Adviesteam met betrekking tot leernetwerken Leren van praktijkervaringen in de (jeugd)hulpverlening’.