Factsheets & Rapportages

Factsheet ‘Opbrengsten leerbijeenkomst over cultuursensitief werken’

Op donderdag 1 februari 2024 jl. hebben we een leerbijeenkomst van het leernetwerk Maatwerk voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen gehouden met professionals vanuit verschillende jeugdhulpaanbieders in Friesland. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Cultuur sensitief werken: Hoe sluit je aan bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond’. We hebben deze sessie samen met collega’s van het team Asielzoekers & Statushouders van Fier verzorgd.

Het was een hele boeiende sessie met waardevolle inzichten! Om een indruk te geven van de uitdagingen en tips, die de deelnemers hebben uitgewisseld, hebben we een factsheet gemaakt met de opbrengsten van deze sessie. Op pagina 2 van deze factsheet is bovendien een digitale goodiebag te vinden met linkjes naar interessante informatie en materialen i.r.t. cultuursensitief werken.

Klik HIER om de factsheet te lezen.

Factsheet ‘Werkzame elementen in maatwerk voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Er zijn veel initiatieven en ontwikkelingen, zowel regionaal als landelijk, om de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe, vaak intergenerationele problematiek beter te organiseren. Ondanks de grote hoeveelheid aan beschikbare kennis, blijkt het lastig het overzicht te bewaren in de veelheid aan projecten en informatiebronnen.

Binnen het project ‘Maatwerk voor kwetsbare gezinnen’ is een analyse uitgevoerd op basis van Nederlandstalige beleidsrapporten en andere grijze literatuur (tussen 2012 en 2022) om inzicht te krijgen in wat de belangrijkste werkzame elementen zijn bij het bieden van zorg aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Het doel van deze analyse is om een diepgaand inzicht te krijgen in wat nodig is voor een succesvolle ontwikkeling en implementatie van zorg op maat voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Klik HIER voor de FACTSHEET met de opbrengsten van de uitgevoerde analyse. Het overzicht biedt concrete handvatten voor professionals en beleidsmakers voor huidige en toekomstige organisatie en invulling van hulp en ondersteuning op maat aan de doelgroep gezinnen met meervoudige en complexe problematiek.

Factsheet ‘Opbrengsten reflectiesessie vervolg project maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Op 4 oktober jl. hebben we de stakeholders en partners van de Kenniswerkplaats die betrokken zijn bij het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ gevraagd om op basis van de stand van zaken rondom dit project samen met ons na te denken over de mogelijke vervolgstappen van het project. In het kader van dit project is een integrale maatwerkaanpak voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek ontwikkeld. De problemen binnen deze doelgroep gezinnen zijn doorgaans onderling sterk verweven, chronisch van aard en inter- of transgenerationeel, waarbij de problemen van generatie op generatie worden doorgegeven. Deze gezinnen hebben vaak langdurig te maken met hulpverlening en zijn hulpverleningsmoe. De samenwerking met en rondom het gezin verloopt vaak niet soepel en ingezette hulp leidt vaak niet tot gewenst resultaat.

Alhoewel het belang van de Maatwerkaanpak voor bovengenoemde gezinnen niet ter discussie staat en er voldoende draagvlak voor deze aanpak lijkt te zijn, blijkt het daadwerkelijk in de praktijk toepassen van de Maatwerkaanpak lastiger. Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober jl. hebben we in gesprek met managers en teamleiders/gedragswetenschappers van zowel gemeenten als zorgaanbieders de onderliggende belemmeringen en knelpunten alsook de kansen in beeld gebracht.

Klik HIER voor de FACTSHEET met de belangrijkste opbrengsten van deze bijeenkomst.

Checklist ‘Soepele samenwerking binnen hulpverleningstrajecten in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Kwetsbare gezinnen doen een groot beroep op ondersteuning binnen verschillende domeinen, waaronder (jeugd)zorg. Gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners lukt het maar moeizaam duurzame veranderingen in en een duurzaam toekomstperspectief voor deze gezinnen te bewerkstelligen. Wat maakt dat hulpverleningstrajecten in gezinnen met meervoudige en complexe problemen vastlopen en wat zorgt er juist voor dat zo’n traject wel soepel verloopt?

Gebaseerd op de ervaringen en reflecties van bij de pilot Maatwerk voor kwetsbare gezinnen direct betrokken partijen vanuit zowel bestuur, beleid als uitvoering is een CHECKLIST ontwikkeld voor professionals. Deze checklist is bedoeld voor professionals die breed willen kijken waarom de hulpverlening en/of de samenwerking in een specifieke casus niet soepel verloopt en die op zoek zijn naar concrete aanknopingspunten om de hulpverlening en samenwerking in deze gezinnen te verbeteren. De checklist kan ook ingezet worden in intervisie en casuïstiekbespreking.

Factsheet ‘Opbrengsten reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de gemeente Heerenveen’

Lees hier de FACTSHEET ‘opbrengsten reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de gemeente Heerenveen’.

Factsheet ‘Eerste ervaringen met experiment Doorbraak!’

Lees hier de eerste inzichten en geleerde lessen vanuit experiment Doorbraak!, waarin wij samen met gemeente Heerenveen hebben gezocht naar een manier om effectievere en meer integrale hulp te bieden aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (MCP) op verschillende levensgebieden.