Factsheets & Rapportages

Factsheet ‘Opbrengsten reflectiesessie vervolg project maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Op 4 oktober jl. hebben we de stakeholders en partners van de Kenniswerkplaats die betrokken zijn bij het project ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ gevraagd om op basis van de stand van zaken rondom dit project samen met ons na te denken over de mogelijke vervolgstappen van het project. In het kader van dit project is een integrale maatwerkaanpak voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek ontwikkeld. De problemen binnen deze doelgroep gezinnen zijn doorgaans onderling sterk verweven, chronisch van aard en inter- of transgenerationeel, waarbij de problemen van generatie op generatie worden doorgegeven. Deze gezinnen hebben vaak langdurig te maken met hulpverlening en zijn hulpverleningsmoe. De samenwerking met en rondom het gezin verloopt vaak niet soepel en ingezette hulp leidt vaak niet tot gewenst resultaat.

Alhoewel het belang van de Maatwerkaanpak voor bovengenoemde gezinnen niet ter discussie staat en er voldoende draagvlak voor deze aanpak lijkt te zijn, blijkt het daadwerkelijk in de praktijk toepassen van de Maatwerkaanpak lastiger. Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober jl. hebben we in gesprek met managers en teamleiders/gedragswetenschappers van zowel gemeenten als zorgaanbieders de onderliggende belemmeringen en knelpunten alsook de kansen in beeld gebracht.

Klik HIER voor de factsheet met de belangrijkste opbrengsten van deze bijeenkomst.

Checklist ‘Soepele samenwerking binnen hulpverleningstrajecten in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Kwetsbare gezinnen doen een groot beroep op ondersteuning binnen verschillende domeinen, waaronder (jeugd)zorg. Gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners lukt het maar moeizaam duurzame veranderingen in en een duurzaam toekomstperspectief voor deze gezinnen te bewerkstelligen. Wat maakt dat hulpverleningstrajecten in gezinnen met meervoudige en complexe problemen vastlopen en wat zorgt er juist voor dat zo’n traject wel soepel verloopt?

Gebaseerd op de ervaringen en reflecties van bij de pilot Maatwerk voor kwetsbare gezinnen direct betrokken partijen vanuit zowel bestuur, beleid als uitvoering is een CHECKLIST ontwikkeld voor professionals. Deze checklist is bedoeld voor professionals die breed willen kijken waarom de hulpverlening en/of de samenwerking in een specifieke casus niet soepel verloopt en die op zoek zijn naar concrete aanknopingspunten om de hulpverlening en samenwerking in deze gezinnen te verbeteren. De checklist kan ook ingezet worden in intervisie en casuïstiekbespreking.

Factsheet ‘Opbrengsten reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de gemeente Heerenveen’

Lees hier de factsheet ‘opbrengsten reflectiesessie doorontwikkeling maatwerkaanpak gezinnen met meervoudige en complexe problemen in de gemeente Heerenveen’.

Factsheet ‘Eerste ervaringen met experiment Doorbraak!’

Lees hier de eerste inzichten en geleerde lessen vanuit experiment Doorbraak!, waarin wij samen met gemeente Heerenveen hebben gezocht naar een manier om effectievere en meer integrale hulp te bieden aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (MCP) op verschillende levensgebieden.