Factsheets & Rapportages

Visueel verslag opbrengsten werksessie ‘Samenwerking Kinderopvang, Onderwijs & Zorg’

Op meerdere plekken in de Noordelijke regio zien we (ogenschijnlijk) overeenkomstige initiatieven in de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg. Op diverse scholen en IKC’s wordt op de werkvloer van het primair onderwijs en de kinderopvang ondersteuning geboden door bijvoorbeeld ‘jeugdondersteuners kindcentra’, ‘centrumcoaches’, ‘brugfunctionarissen’, ‘jeugdconsulenten’. En ook in het voortgezet onderwijs en MBO zijn er meer en meer voorbeelden van samenwerking.

Maar zijn dit eigenlijk soortgelijke vormen van samenwerking? Waarin zitten de overeenkomsten en waarin de verschillen? En bovenal: Kunnen we van elkaar leren in de uitvoering? Want het opzetten van deze initiatieven gaat met vallen en opstaan. Het vergt commitment op verschillende lagen van de organisaties. Vertrouwde werkwijzen gaan over boord en nieuwe komen er voor in de plaats. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en nieuwe functionarissen kijken over elkaars schouders mee en proberen elkaars taal beter te begrijpen. Alles in het teken van het dicht aansluiten bij het kind, gezin en hun netwerk: hun perspectief niet uit het oog verliezen.

Om bovenstaande vragen te verkennen, hebben wij op donderdag 29 juni jl. in de werksessie ‘Samenwerking Kinderopvang, Onderwijs & Zorg’ een aantal initiatieven bij elkaar gebracht ter uitwisseling van ervaringen en geleerde lessen. Deze werksessie werd belegd in het kader van het Leernetwerk ‘Samenwerking Onderwijs en Zorg’ van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. Wij kijken terug op een boeiende bijeenkomst waarin we elkaar met nieuwe inzichten en kritische reflecties hebben geïnspireerd.

De belangrijkste opbrengsten zijn op creatieve wijze in een VISUEEL VERSLAG weergegeven.

Factsheet ‘Samenwerkingsvormen & werkzame principes’

Het leernetwerk ‘Samenwerking onderwijs en zorg’ buigt zich over vragen als: Wat is nodig om er voor te zorgen dat onderwijs- en zorgorganisaties en professionals beter samenwerken? Wat kunnen we met elkaar leren van bestaande praktijkvoorbeelden? Welke oplossingen voor belemmeringen kunnen we ontwikkelen en implementeren in de praktijk? In het leernetwerk worden deze thema’s en vraagstukken op ontwerpgerichte wijze verkend.

De oriëntatiefase van het leernetwerk heeft geleid tot een FACTSHEET met een overzicht van samenwerkingsvormen en werkzame principes van samenwerking. Hierin komen samenwerkingsvormen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO aan bod. De werkzame principes kunnen als checklist dienen voor de praktijk.

We nodigen iedereen uit om het overzicht te raadplegen en eventuele aanvullingen aan ons door te geven!

Voor verdere vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider Janneke Metselaar, janneke.metselaar@nhlstenden.com