Doelgroepen

Daadwerkelijk transformatie realiseren

Wat kunt u als jeugdige of opvoeder van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat alle jeugdigen en gezinnen tijdig, adequaat, effectief en op een passende manier bij hun vraag en behoefte manier geholpen worden. Daarom nodigen wij u uit om actief deel te nemen. Uw betrokkenheid is onmisbaar en uw inbreng wordt daadwerkelijk gebruikt om de zorg voor de jeugd en gezinnen te verbeteren en effectiever te maken.

In verschillende fases van de uitgevoerde projecten is er veel behoefte aan en altijd ruimte voor uw stem en inbreng. Het uitgangspunt is een open dialoog op basis van gelijkwaardigheid met als doel samen reflecteren, leren en verbeteren.

Wat kunt u als (toekomstige) praktijkprofessional van ons verwachten?

Jongeren en gezinnen krijgen lang niet altijd op tijd de juiste hulp. En als ze hulp krijgen, worden ze lang niet altijd betrokken bij belangrijke beslissingen daarover. Achter de schermen werken professionals en organisaties nog niet goed samen. Ook een knelpunt: de jeugdhulp maakt te weinig gebruik van alle ervarings-, wetenschappelijke en professionele kennis. Soms worden er besluiten genomen over de hulp zonder dat er goed is gekeken naar het precieze probleem en de aanwezige krachten van een jongere of gezin.

Samen met onze partners willen we een verandering hierin aanbrengen. Dit doen we door gezamenlijk leren, bundelen, (door)ontwikkelen, ontsluiten en benutten van bruikbare kennis die aansluit op de vragen en behoeften van zowel jeugdigen en hun opvoeders als professionals. De inzichten en opbrengsten vanuit onderzoek vertalen we in concrete oplossingen en producten. Bijvoorbeeld het bieden van innovatieve en praktische tools, trainingen, hulpmiddelen en handleidingen. Als praktijkprofessional kunt u de opgedane kennis en geleerde lessen toepassen in uw dagelijkse praktijk. Hiermee kunt u de effectiviteit en efficiëntie van de geleverde zorg aan jeugdigen en opvoeders vergroten. Wij ondersteunen u als (toekomstige) praktijkprofessional door het bieden van stages en (afstudeer)onderzoekplaatsen.

Wilt u ook uw kennis en ervaringen delen en meedenken over de jeugdhulp in Friesland? Sluit u dan aan bij de Kenniswerkplaats en doe actief mee aan (een van) onze projecten!

Wat kunt u als gemeente van ons verwachten?

Gemeenten ontwikkelen beleid, vervullen zowel een regie- als uitvoeringsrol in het jeugdveld. Ze hebben een essentiële rol in het organiseren van zorg dichter bij jeugdigen en hun opvoeders. In het sterker inzetten op preventie, in het versterken van de eigen kracht van gezinnen, hun netwerk en de professionele beroepsbeoefening.
De Kenniswerkplaats ondersteunt de gemeenten in Friesland bij het verhelderen en beantwoorden van lokale en actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van jeugdzorg, bij het vernieuwen en professionaliseren.

De Kenniswerkplaats biedt u hiervoor de benodigde expertise en begeleiding. Door actief deel te nemen aan de Kenniswerkplaats en haar projecten krijgt u als gemeente de mogelijkheid om meer kennisgestuurd te werken. Samen met andere partners reflecteren en leren over grenzen en domeinen heen draagt bij aan een betere onderbouwing voor beleid, aanpak en de optimale borging van bruikbare kennis in de dagelijkse beleidspraktijk.