Doelgroepen

Transformatiedoelen realiseren

Wat kunt u als jeugdige of ouder van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk om kennis te ontwikkelen die relevant en bruikbaar is voor jeugdigen en ouders. Daarom stimuleren wij u om actief deel te nemen. Uw betrokkenheid is onmisbaar en uw inbreng wordt daadwerkelijk gebruikt om de zorg voor de jeugd en gezinnen te verbeteren en effectiever te maken. In verschillende fases van de uitgevoerde onderzoeken is er altijd ruimte voor uw stem en inbreng. Bij het opzetten van de projecten en bij het verspreiden van de resultaten, maken we continu gebruik van uw kennis.

Wat kunt u als (toekomstige) praktijkprofessional van ons verwachten?

U als praktijkprofessional heeft te maken met de nieuwe inrichting, organisatie en uitvoering van de jeugdzorg. Ondanks algemeen enthousiasme over de nieuwe organisatievormen en eerste positieve resultaten, is er steeds gesproken over knelpunten. Knelpunten op het gebied van samenwerking en afstemming. Maar ook op het gebied van expertise en kennisontwikkeling, preventie en aansluiting bij de eigen kracht van de jeugdige en diens opvoeder en leer- en reflectieruimte.

Samen met onze partners willen we een verandering hierin aanbrengen. Dit doen we door het verzamelen, bundelen, vernieuwen en verspreiden van kennis die aansluit op de vragen en behoeftes van zowel jeugdigen en hun opvoeders als professionals. De resultaten uit onderzoek brengen we samen in bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, interventies, innovatieve methodieken, handleidingen, les- en trainingsmaterialen. Als praktijkprofessional kunt u de ontwikkelde inzichten toepassen in uw dagelijkse praktijk om de effectiviteit en efficiëntie van de geleverde zorg aan jeugdigen en ouders te vergroten. Wij ondersteunen u als (toekomstige) praktijkprofessional door het bieden van stages en (afstudeer)onderzoekplaatsen.

Wat kunt u als gemeente van ons verwachten?

U als gemeente heeft een essentiële rol in het organiseren van zorg dichter bij jeugdigen en hun opvoeders. In het sterker inzetten op preventie, in het versterken van de eigen kracht van gezinnen, hun netwerk en de professionele beroepsbeoefening. Wellicht heeft u behoefte aan bruikbare oplossingen op korte termijn om uw jeugdbeleid efficiënt en effectief uit te voeren? En daarbij dat de beleidskeuzes gebaseerd zijn op (wetenschappelijke) kennis en gedegen onderzoek?

Met (kortdurend) wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek helpen wij de gemeenten in Friesland bij het verhelderen en beantwoorden van lokale en actuele vraagstukken op het gebied van jeugdzorg. Samen met onze partners bieden wij u hiervoor de benodigde expertise en ondersteuning. De neergelegde vraagstukken worden onderzocht en van antwoorden en aanbevelingen voorzien. Samen met u wordt nagedacht over de optimale toepassing en borging van de resultaten in de dagelijkse beleidspraktijk.