Gezichten

De gezichten achter de academische werkplaats transformatie jeugd

Alona Labun

COƖRDINATOR / PROJECTLEIDER AWTJF

Anja Holwerda

senior onderzoeker AWTJF

Kernteam

AWTJF

Begeleidingsteam

AWTJF

Stuurgroep

AWTJF