Missie en visie

Ondersteunen van de jeugdsector bij het vernieuwen en professionaliseren

Missie

Binnen Kenniswerkplaats Jeugdhulp Friesland werken jeugdigen en opvoeders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoek gelijkwaardig samen. Samen delen we bestaande en verzamelen we actuele kennis. We investeren in de ontwikkeling van een lerend landschap in de regio, in het vergroten van vakmanschap van professionals, beleidsmakers en bestuurders en in het zichtbaar en meetbaar beter maken van de Friese jeugdhulp.

Deze samenwerking draagt bij aan het versterken van de verbinding tussen verschillende domeinen en perspectieven. Een gezamenlijke zoektocht naar passende en duurzame oplossingen voor regionale vraagstukken rondom gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van jeugd en gezinnen.

Visie

De Kenniswerkplaats is voor Friesland de plek waar verbinding en benutting van bestaande en actuele kennis wordt gefaciliteerd. Structureel reflectie en monitoring wordt geboden met als doelen: (1) de kwaliteit en de samenwerking in de zorg voor jeugd te verbeteren en (2) de lerende omgeving en verbetercyclus in de regio te versterken. Dit alles voor een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige en passende zorg aan jeugd en gezinnen.

De actuele maatschappelijke vraagstukken en de reeds ingezette regionale transformatie-initiatieven vormen het vertrekpunt voor de inhoudelijke projecten. Het gezamenlijk optrekken biedt kansen om vanuit een positie van gelijkwaardigheid en in een open dialoog van elkaar en met elkaar te leren. De kennis over wat er goed gaat, wat knelt (en waarom) en hoe het nog beter kan, wordt hierbij vertaald naar de concrete en praktische oplossingen die meteen in de praktijk worden toegepast.

De werkplaats biedt een kennisinfrastructuur waarbinnen dit leer- en verbeterproces cyclisch en gezamenlijk kan plaatsvinden door:

  • Het ontsluiten, delen en benutten van bestaande en actuele kennis (ervaringskennis van jeugdigen en ouders, praktijkkennis van professionals en wetenschappelijke kennis) in en voor de praktijk;
  • Het faciliteren van partijen in het veld bij zowel het opzetten en monitoren van transformatie-initiatieven als bij het duiden en delen van de opbrengsten.