Organisatie

AWTJF kent een aantal organisatielagen

Bij de samenstelling van alle teams en groepen streven we naar een multidisciplinaire samenstelling en vertegenwoordiging van alle samenwerkende partijen.

 

Bestuurlijk Netwerk

Het Bestuurlijk Netwerk bestaat uit (bestuurlijke) vertegenwoordigers van alle samenwerkende organisaties en vertegenwoordiging van jeugdigen en ouders. Twee keer per jaar bespreekt zij het uitgevoerde en lopende onderzoek. Daarbij staan de leden stil bij de behaalde resultaten en het vertalen van de opgedane inzichten naar concrete kennisproducten. Actuele onderzoeks- en ontwikkelvragen uit beleid en praktijk worden ook besproken.

Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat uit Engelien Reitsma (vertegenwoordiger jeugd en ouders/verzorgers), Peter Dijkshoorn (kinder- en jeugdpsychiater, bestuurder Accare), Hilde Tjeerdema (wethouder gemeente Leeuwarden), Jelle Zoetendal (wethouder gemeente Heerenveen), Margreet Jonker (wethouder gemeente Achtkarspelen), Rafael Wittek (hoogleraar, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RUG) en Alie Schokker (directeur, Academie Social Studies, NHL Stenden Hogeschool). De stuurgroep wordt voorgezeten door Jeroen van Oijen (bestuurder, Jeugdhulp Friesland) en Alona Labun (senior onderzoeker, Jeugdhulp Friesland en coördinator, AWTJF).

De leden hebben als taak de inhoudelijke en financiële aansturing van de academische werkplaats: het vaststellen van de projectopdrachten en plannen en het beslissen over welke onderzoeksthema’s binnen de speerpunten passen. Daarnaast bespreekt de stuurgroep de inzet van middelen, de voortgang, de financiële situatie en de behaalde resultaten.

Kernteam

Het Kernteam bestaat uit Alona Labun (coördinator, AWTJF), Anja Holwerda (senior onderzoeker, AWTJF), Liesbet Heyse (universitair docent, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RUG) en Marike Serra (senior beleidsmedewerker, Accare). Het Kernteam heeft als taken het opzetten en verrichten van het onderzoek (in nauwe samenwerking met de partners). Daarnaast maakt en bewaakt zij de planning en evaluatie van de onderzoeksresultaten.

Begeleidingsteam

Het Begeleidingsteam bestaat uit de kernteamleden, Sandra Lousma (belangenbehartiger, Zorgbelang Fryslân), René van der Most (projectleider jeugd en preventie, Zorg Innovatie Forum), Janneke Metselaar (lector Zorg voor Jeugd, NHL Stenden Hogeschool), Sarah Walburg (docent Verpleegkunde & Master Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn, NHL Stenden Hogeschool), Jeannette Provoost (Stafarts GGD Fryslân), Enna de Haan (manager Jongerenwerk, Stichting Amaryllis) en afwisselend een beleidsmedewerker van een van de vier gemeentes: Leeuwarden (Voke de Boer), Achtkarspelen (Anna Rixt Voolstra) en Heerenveen (Han Tuller).

Het Begeleidingsteam leest, denkt, reflecteert en praat actief mee tijdens het hele traject. Zij is verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Daarnaast stemt het team de gesignaleerde onderzoeks- en ontwikkelvragen uit beleid en praktijk af en bewaakt de voortgang en kwaliteit van de uitgevoerde projecten. Ook het uitwisselen van onderzoeksresultaten en het vertalen van de opgedane inzichten naar concrete kennisproducten behoort tot haar taken.

Adviseursgroep

De Adviseursgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van verschillende partijen en expertises (jeugdigen en ouders, praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs). De leden dragen relevante kennis en expertise aan voor de AWTJF tijdens de oprichtingsfase, bij het opstellen en uitvoeren van projecten en bij het verspreiden en implementeren van de resultaten. Afhankelijk van de vraag en de benodigde expertise kunnen de verschillende leden benaderd worden voor advies over onderzoek, onderwijs, beleid en implementatie van de onderzoeksresultaten.