Organisatie

Samenwerkingsstructuur

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland omvat een Bestuurlijk Adviesnetwerk, Kernteam, drie inhoudelijke projecten en daaraan gekoppeld drie Ontwikkelteams, Leernetwerken en Adviesteams. Bij de inrichting van de organisatiestructuur en invulling van de verschillende gremia streven we naar een multidisciplinaire samenstelling en een brede vertegenwoordiging van samenwerkende partijen.

Bestuurlijk Adviesnetwerk

Het Bestuurlijk Adviesnetwerk bouwt voort op de Stuurgroep van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. Het netwerk bestaat uit bestuurders van kernpartners uit praktijk; wethouders gemeenten (beleid); hoogleraar Sociologie (RuG), academiedirecteur NHL Stenden Hogeschool (opleiding en onderzoek) en belangenbehartiger jeugd Zorgbelang Fryslân.

Het Bestuurlijk Adviesnetwerk wordt naar mate uitgebreid met deelnemers vanuit meerdere partnerorganisaties. Het ondersteunt de coördinator bij de realisatie van de doelstellingen van de Kenniswerkplaats. De deelnemers dragen vanuit hun positie en rol actief bij aan de inhoudelijke projecten. Ze zijn ambassadeur van de Kenniswerkplaats en medeverantwoordelijk voor het waarborgen van draagvlak zowel binnen eigen organisaties als bij partners.

Vanuit het uitgangspunt – gezinnen en hun wensen en behoeften centraal en belemmerende regels zo nodig opzij – zijn de deelnemers van het Bestuurlijk Adviesnetwerk bereid kritisch te reflecteren op beleid, regelgeving en procedures binnen eigen organisatie(s) en waar nodig concrete stappen te zetten om deze aan te passen en te verbeteren. Ze staan open voor en maken daadwerkelijk tijd en ruimte vrij binnen eigen organisatie(s) om de geleerde lessen in de praktijk toe te passen en/of uit te proberen.

Kernteam en Coördinator

Het Kernteam is de schakel tussen de projecten en de kennisinfrastructuur van de Kenniswerkplaats. Het team ondersteunt de coördinator bij het omzetten van projectopbrengsten naar concrete acties rond kennisdeling en leeractiviteiten voor het bredere werkveld. De coördinator, daarbij ondersteund door het Kernteam, is verantwoordelijk voor het begeleiden van de procesbegeleiders/onderzoekers. Zij houdt het overzicht bij, bewaakt de voortgang van de projecten en brengt de opgedane kennis binnen de projecten en de coherentie van de onderzoek- en leeractiviteiten samen. De coördinator zorgt daarnaast voor afstemming tussen het Kernteam en het Bestuurlijk Netwerk en bereidt de agenda en besluitvorming van het Bestuurlijk Netwerk voor.

Ontwikkelteams inhoudelijke projecten

De drie Ontwikkelteams hebben de regie over de inhoudelijke projecten en zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van het leer- en ontwerpproces binnen het eigen project en daaraan gekoppeld leernetwerk(en). Zij brengen de nodige kennis, leer- en verandermethoden in en duiden de aangedragen vragen en de opgedane inzichten.

Leernetwerken inhoudelijke projecten

Vanuit elk inhoudelijk project organiseert de Kenniswerkplaats leernetwerken. Hier delen jongeren, ouders, professionals, beleidsmakers en bestuurders hun kijk op jeugdhulp met als doel dat jongeren en gezinnen sneller, passender en effectiever worden geholpen. De leernetwerken bieden de ruimte om vraagstukken vanuit diverse perspectieven te bekijken, te doorgronden en gezamenlijk te zoeken naar praktische en duurzame oplossingen.

Door vanuit een gelijkwaardige positie met elkaar in gesprek te gaan wordt er van én met elkaar geleerd. De ingebrachte wetenschappelijke, praktijk- , beleid- en ervaringskennis vertalen we binnen de leernetwerken naar concrete toepassingen en veranderingen in de praktijk. Om steeds beter te kunnen voorkomen dat ernstige problematiek ontstaat en hulpverleningstrajecten vastlopen.

De deelnemende organisaties maken tijd en ruimte vrij om de geleerde lessen in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk toe te passen en/of uit te proberen. De leernetwerken dragen zodoende bij aan betere samenwerking met én rondom jongeren en gezinnen en aan beleid dat beter aansluit bij de praktijk.

Lees hier meer over de Leernetwerken van de projecten van de Kenniswerkplaats.

Adviesteams

Aan elk project is een Adviesteam gekoppeld met specifieke en voor het project relevante kennis en expertise. De adviesgroepleden denken vanuit meerdere perspectieven mee en geven gevraagd en ongevraagd advies dat het project en de praktijk verder kan helpen.

De adviseurs:

  • Brengen kennis, expertise en ervaringen in rondom de verschillende aspecten van de voor het project relevante thema’s;
  • Ondersteunen bij het duiden van de opgedane inzichten en het maken van de vertaalslag naar praktische oplossingen t.b.v. de dagelijkse praktijk;
  • Ondersteunen bij het breder verspreiden en toepassen van de geleerde lessen in de praktijk en bij het ontwikkelen en uitvoeren van leer- en kennisdeling activiteiten die breder in het veld ingezet kunnen worden;
  • Zijn een linking pin richting eigen organisaties: zij stimuleren en faciliteren collegaprofessionals en beleidsmakers (zoals aanbieders en financiers) om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande kennis dat voor het project ontwikkeld is.