Nieuws

Netwerkbijeenkomst 10 november 2016

21-12-2016

We kijken terug op een geslaagde netwerkbijeenkomst tijdens de Zorgmarkt Het Kind Verbindt van Jeugdhulp Friesland. Het was een mooi moment van uitwisseling met de 40 vertegenwoordigers van de AWTJF partners in twee deelsessies.

Stand van zaken dialoogtafelproject

In de eerste sessie van de netwerkbijeenkomst werd een indruk gegeven van het verzette werk gedurende de pilotfase van het dialoogtafelproject. Om de dialoogtafels goed tot uitvoering te kunnen brengen, is in nauwe samenwerking met jeugdigen, ouders en professionals een uitgebreide handleiding met verschillende materialen ontwikkeld voor toekomstige gebruikers van de methodiek. Daarnaast is er een voorlichting ontwikkeld voor professionals en andere geïnteresseerden, waarin de methodiek kort en krachtig wordt toegelicht. In samenwerking met een aantal bij de AWTJF betrokken jongeren, ontwikkelen we een animatiefilmpje om jeugdigen en ouders op een visuele manier te informeren over het ‘hoe en wat’ van de dialoogtafels. Zodra de ontwikkel- en testfase van de bovengenoemde kennisproducten is afgerond, verschijnen ze op de AWTJF website.

Uitdagingen in het dialoogtafelproject

Daarnaast gingen we in gesprek over de uitdagingen binnen het dialoogtafelproject. Hoe vind je cliënten, die hun verhaal willen delen en hierover in gesprek willen gaan met de betrokken hulpverleners? Voor sommige cliënten is het zorgtraject nog te actueel en kost deelname aan de dialoogtafel teveel energie. Voor anderen geldt dat zij na de formele afronding van het zorgtraject liever niet aan de moeilijke periode herinnerd willen worden en de problematiek niet opnieuw willen oprakelen. Bovendien: hoe motiveer je professionals om cliënten te benaderen voor een dialoogtafel? Professionals fungeren soms als poortwachter voor de dialoogtafel. De wens om de cliënt niet te willen belasten of de cliënt te willen beschermen tegen eventuele negatieve consequenties van een dialoogtafel, belemmert professionals om cliënten uit te nodigen voor een dialoogtafel. Door zowel cliënten als professionals goed te informeren over het doel van de dialoogtafels, namelijk het leren van en reflecteren op ontvangen zorg ten behoeve van toekomstige kwaliteitsverbetering, wordt meer draagvlak gecreëerd voor deelname aan de dialoogtafels.

Vervolgplannen

Voor een soepel verlopend vervolg van het project zijn ondertussen afspraken gemaakt in alle deelnemende gemeenten (Achtkarspelen, Fryske Marren, Heerenveen en Leeuwarden). Afspraken over het informeren van professionals en het aanleveren van casuïstiek. Ook zijn in alle gemeenten aanspreekpunten binnen de wijkteams voor het dialoogtafelproject. In januari 2017 vindt een eerste gezamenlijke bijeenkomst plaats met deze professionals om de methodiek inhoudelijk verder toe te lichten en uitwisseling te faciliteren voor de selectie van casuïstiek.

Onderzoekslijnen en toekomstige Klein-maar-Fijn projecten

Gezamenlijk met de NHL en Stenden Hogescholen beschrijven we en zetten we twee onderzoekslijnen op. De twee thema’s zijn: (1) “Aansluiting tussen preventie & specialistische zorg” en (2) “Aansluiting bij de doelgroepen”. Tijdens de tweede interactieve sessie van de netwerkbijeenkomst inventariseerden we per thema specifieke behoeften en vraagstukken die leven vanuit het werkveld in de regio. De geformuleerde vraagstukken werden ook door de deelnemers geprioriteerd voor wat betreft het belang en de urgentie daarvan. Uit deze raadpleging blijkt dat de vragen die in de praktijk spelen betrekking hebben op maatwerk, aandacht voor de omgeving van een cliënt, het gebruikmaken van de expertise van ervaringsdeskundigen en het benutten van de bestaande netwerken.

De inzichten uit de interactieve sessie worden door de Hogescholen benut bij de verdere uitwerking van de twee onderzoekslijnen en bij het formuleren van concrete Klein-maar-Fijn onderzoeksopdrachten voor studenten. Om een optimale afstemming met de praktijk te bereiken vallen de toekomstige Klein-maar-Fijn projecten altijd binnen deze overstijgende onderzoekslijnen. Zo kan de AWTJF in samenwerking met de Hogescholen en het werkveld inspelen op de bottom-up input vanuit de praktijk met betrekking op de onderwerpen en vraagstukken die er echt toe doen voor jeugdigen, ouders, professionals en beleidsmakers in Friesland.