Nieuws

Toekomst AWTJF

15-07-2019

Eind 2019 eindigt de subsidie van ZonMw voor de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF). Ondertussen heeft ZonMw van VWS de officiële goedkeuring ontvangen voor het vervolg programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. De missie van het programma is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. Dit door middel van regionale kenniswerkplaatsen jeugd, waarin praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken.

De subsidieoproep voor de startimpuls van Kenniswerkplaatsen Jeugd is begin juni 2019 opengesteld voor zowel de huidige werkplaatsen (variant 1) als nieuw te vormen werkplaatsen (variant 2). De 12 in 2015 gehonoreerde academische werkplaatsen transformatie jeugd zijn uitgenodigd door ZonMw om een aanvraag voor een startimpuls in te dienen binnen variant 1.

De afgelopen periode stond in het teken van een grondige oriëntatie op de vraag of en zo ja hoe we doorgaan met de AWTJF. De toekomst van deze werkplaats was een centraal thema van de spiegelbijeenkomsten met de gemeentelijke partners en de recente overleggen van de Stuurgroep en het Begeleidingsteam. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd met Sociaal Domein Fryslân en met een vertegenwoordiging vanuit de Stuurgroep hoog specialistische jeugdhulp over de inbedding van de AWTJF in de lopende regionale projecten voortvloeiend uit het Fries Actieplan Zorg voor Jeugd 2018-2020 (Foar Fryske Bern) en het Convenant hoog specialistische jeugdhulp 2019-2021.

Uit deze verkennende fase blijkt dat de werkplaats wordt gezien als een belangrijke bron van kennis die concrete handvatten kan opleveren voor vernieuwen, veranderen en realiseren van een lerend jeugdhulpstelsel. Door middel van een gezamenlijke vraagverheldering beginnen de mogelijke richtingen voor de toekomstige inhoudelijke projecten van de AWTJF 2.0 uit de verf te komen. De regionale transformatieplannen en de daaruit voortvloeiende initiatieven en vraagstukken zijn hierbij het uitganspunt. De aanvraag voor een startimpuls Kenniswerkplaats Jeugd Friesland zal in de komende periode in nauw samenwerking met onze partners uit praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen en ouders en jongeren uitgewerkt worden.