Nieuws

Dialoogtafel beschikbaar via OP Jeugd

04-11-2020

Wat is het?
De dialoogtafel is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst die inzicht geeft in hoe de dagelijkse jeugdhulppraktijk functioneert met concrete aanknopingspunten om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Met behulp van een binnen de Friese werkplaats ontwikkelde methodiek en een onafhankelijke voorzitter reflecteren jeugdige en gezin samen met betrokken hulpverleners (bijvoorbeeld welzijn- en jeugdhulpprofessionals, leerkrachten, vrijwilligers) op de ontvangen hulp. De dialoogtafel kan ook worden ingezet in het kader van casusoverstijgende evaluatie van bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, een aanbod of aanpak.

Wat levert het op?
In de afgelopen jaren zijn 28 dialoogtafels in Friesland gehouden. De dialoogtafels geven inzicht in de manier waarop de verschillende betrokkenen een hulpverleningstraject ervaren: wat is goed gegaan (succesfactoren), waarom stagneerde de hulp (knelpunten) en wat is nodig om nog beter te kunnen helpen. Jeugdigen en gezinnen worden meer in hun eigen kracht gezet. Het reflectie- en leervermogen van professionals wordt versterkt. Gezamenlijk wordt nagedacht over concrete verbeteracties en praktische oplossingen gericht op meer integrale zorg en betere samenwerking met en rondom jeugdigen en gezinnen. Voor meer informatie bekijk het filmpje of praktijkverhaal over de ervaringen van de deelnemers met de dialoogtafels.

Voor wie is het?
Zorgaanbieders (0de, 1ste, 2de lijn) kunnen de dialoogtafels inzetten om op een systematische manier hulpverleningstrajecten te evalueren en om samen met jeugdigen, ouders en betrokken hulpverleners tot een goed onderbouwd, gedragen (vervolg)plan en adequate uitvoering van dat plan te komen. Gemeenten kunnen de dialoogtafels gebruiken om jeugdbeleid te evalueren en beter te onderbouwen en om hun dienstverlening te innoveren en (door) te ontwikkelen.

Interesse in de dialoogtafelmethodiek?
Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met de dialoogtafelmethodiek? De dialoogtafel is vanaf nu tegen kostprijs beschikbaar via het Regionaal Opleidingsplatform OP Jeugd. Hier kan je een dialoogtafel snel en gemakkelijk aanvragen!

Om het gebruik van binnen het ZonMw programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) opgeleverde kennis(producten) te stimuleren, stelt ZonMw een aantal laagdrempelige (snel en eenvoudig aan te vragen) ‘kennisvouchers’ beschikbaar. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen deze kennisvouchers benutten om Dialoogtafel(s) te kunnen houden / implementeren in hun eigen organisatie.

Naar verwachting wordt de ZonMw oproep voor de kennisvouchers uiterlijk begin januari 2021 open gesteld! Houd de website van de Werkplaatsen Jeugd goed in de gaten voor meer informatie over hoe je een kennisvoucher kan aanvragen.