Nieuws

Evaluatie team toegang hoog specialistische jeugdhulp

23-06-2021

De Kenniswerkplaats heeft in samenwerking met Foar Fryske Bern de evaluatie van Team Toegang HoogSpecialistische Jeugdhulp (HSJ) uitgevoerd. Hiervoor zijn onder andere door zowel de leden van Team Toegang als door de aanmelders (gecertificeerde instellingen en gebiedsteams) vragenlijsten ingevuld.

Uitkomst vragenlijsten
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over het (aanmeld)proces, de communicatie en de samenwerking binnen of met Team Toegang. Onderling zorgt de samenstelling van Team Toegang tot een betere verbinding tussen betrokken HSJ aanbieders. Er is ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, die bijvoorbeeld gaat over het ontbreken van een verklarende analyse, het toevoegen van expertise vanuit HSJ aan specialistische aanbieders, de uitvoering van adviezen (mede door behoefte aan bepaalde kleinschalige voorzieningen die nu niet voorhanden zijn voor de doelgroep) en informatie over in-, door- en uitstroom van jeugdigen met HSJ problematiek. De uitkomsten geven richting aan de doorontwikkeling van Team Toegang.

Belangrijkste thema’s voor Team Toegang
Naast bovengenoemde brede evaluatie hebben we ook een leernetwerkbijeenkomst gehouden met leden van Team Toegang en leden van het directie- managementoverleg HSJ. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de succes- en belemmerende factoren in het samenwerkingsproces van Team Toegang rondom complexe casus(sen) in kaart gebracht. De belangrijkste thema’s voor Team Toegang om mee aan de slag te gaan zijn:

  • Regie binnen Team Toegang en bij verwijzer en aanbieder;
  • Verwachtingen management, zowel naar aanbieders als richting verwijzers/aanmelders;
  • Informatievoorziening bij aanmelding;
  • Tijdsdruk.

De conclusies en leerpunten vanuit het leernetwerk HSJ komen overeen met de uitkomsten van de brede evaluatie.

Bekijk HIER de beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten van de evaluatie.

Als verdieping op bovenstaande evaluatie heeft een student Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen interviews gehouden met een aantal teamleden van Team Toegang, verwijzers en opvolgers vanuit de jeugdhulpaanbieders om de samenwerking rondom concrete casussen in kaart te brengen en de knelpunten te inventariseren.

Lees HIER een samenvatting van dit onderzoek en de belangrijkste bevindingen.

Meer weten?
Neem contact op met Anja Holwerda, projectleider ‘Leren van praktijkervaringen’ via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.