Nieuws

Factsheet Peer School Support Project Fase 1A online

19-10-2017

In het kader van het Peer School Support project zijn MBO-studenten met behulp van jongerenwerkers op zelfgekozen wijze met medestudenten in gesprek gegaan over talenten en behoeften van jongeren met psychosociale problemen op school. De opbrengsten van de gesprekken zijn verwerkt in een factsheet.

De volgende vragen stonden tijdens de gesprekken centraal: in hoeverre ervaren studenten dat de school een aanbod heeft om hen te helpen bij eventuele moeilijkheden tijdens hun schoolloopbaan? Wat is hun ervaring met het zorgaanbod op school, waaronder School als Werkplaats (SAW)? De studenten zijn in koppels met behulp van jongerenwerkers en het onderzoeksteam op zelfgekozen wijze met andere studenten hierover in gesprek gegaan. Hieraan vooraf vonden twee trainingen plaats van Stichting Alexander, die gespecialiseerd is in het uitvoeren van participatief (jongeren)onderzoek.

Uit deze inventarisatie komen samenvattend drie thema’s naar voren:

  1. Bekendheid, benaderbaarheid en zichtbaarheid: lang niet alle studenten kennen SAW of weten hoe ze in contact kunnen komen met een SAW-er;
  2. Docent—coach—SAW: onderlinge afstemming kan beter, afhankelijk van type probleem of student via coach of direct naar SAW gaat;
  3. Peer-to-peer ondersteuning: afhankelijk van type probleem of dit ingezet kan worden. De meningen zijn over het algemeen positief.

De opbrengsten van de inventarisatie worden momenteel aangescherpt middels 3 focusgroepen met docenten, coaches en SAW-ers. Daarnaast zijn er 8 diepte-interviews met studenten die ervaring hebben met SAW. De uitkomsten van de eerste fase van het project geven ons input voor het uitwerken van Fase 2. Daarin gaan we in verschillende Communities of Practice (CoP’s) aan de slag samen met studenten, docenten, coaches, SAW’ers en andere betrokkenen om concrete tools te ontwikkelen ter ondersteuning van studenten met psychosociale problematiek.