Nieuws

Leren van praktijkervaringen in de jeugdhulp

15-07-2022

LEERNETWERK “SAMEN BESLISSEN MET JEUGDIGE EN OUDERS OVER PASSENDE HULP” AFGEROND! 

Het leernetwerk waarin deelnemers vanuit wijk- en gebiedsteams, zorgaanbieders, Foar Fryske Bern en ervaringsdeskundige jeugdige en ouders zich bogen over het thema “Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp” is afgerond. Alhoewel professionals zich bewust zijn van het belang van samen beslissen, ervaren jongeren en ouders vaak weinig ruimte voor eigen inbreng. De belangrijkste opbrengsten van dit leernetwerk zijn dat hulpverleners vaker feedback vragen aan jongere/ouder(s) hoe de samenwerkingsrelatie wordt ervaren en dat professionals elkaar vaker bevragen op het toepassen van de richtlijn ‘Samen beslissen met jeugdige en ouders over passende hulp’. Daarnaast is de richtlijn opgenomen in intakeformulieren en vergaderformats om de professionals regelmatig hieraan te herinneren en om de toepassing van de richtlijn te stimuleren. In september as. starten we met een nieuw leernetwerk rondom het thema ‘Samenwerken’.

De opbrengsten van de vier leernetwerk bijeenkomsten zijn per sessie weergegeven in de onderstaande factsheets:

  1. Impressie bijeenkomst d.d. 8 november 2021: in gesprek over hoe wij ervoor zorgen dat jongeren en ouders zich gehoord voelen en wat hierin nog niet goed lukt.
  2. Impressie bijeenkomst d.d. 13 december 2021 m.b.t. de meerwaarde van (toepassen van de richtlijn) ‘Samen beslissen’ voor jongeren, ouders, professionals.
  3. Impressie bijeenkomst d.d. 31 januari 2022 m.b.t. te zetten stappen zodat de richtlijn ‘Samen beslissen’ daadwerkelijk geïmplementeerd wordt in de dagelijkse praktijk.
  4. Impressie bijeenkomst d.d. 21 maart 2022: reflectie sessie over de gezette stappen, bereikte resultaten en geleerde lessen.

INZICHTEN VANUIT LEERBIJEENKOMSTEN 

Op verzoek van één van de partners van de Kenniswerkplaats is in het voorjaar van 2022 een leerbijeenkomst gehouden m.b.t. de ketensamenwerking rondom kwetsbare gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. In deze leerbijeenkomst met uitvoerend professionals is gezamenlijk gereflecteerd op en inzicht verkregen in wat goed gaat en wat beter kan in de samenwerking tussen professionals vanuit gemeentelijke wijk- en gebiedsteams, jeugdhulp, onderwijs en medische zorg, die alle betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare gezinnen in Friesland. Vooral de aansluiting met onderwijs en de medische zorg vraagt nog meer aandacht.

De opbrengsten van deze leerbijeenkomst vind je HIER.

In het voorjaar zijn we i.s.m. twee netwerkregisseurs van Foar Fryske Bern gestart met leerbijeenkomsten over thema’s die uit de Monitor Gemeentelijke Toegang naar voren komen. Ook worden gemeentelijke best practices met elkaar gedeeld. We zijn gestart met een bijeenkomst, waarin de vragen ‘Hoe zorg je ervoor dat jeugd en gezin met een hulpvraag snel gezien en gehoord worden?’ en ‘Hoe beslis je samen met jeugd en gezin welke hulp passend is?’ zijn besproken. In de daarna volgende twee bijeenkomsten is het thema ‘Regievoering’ besproken: wat is regie en wie is waarvoor verantwoordelijk? We hebben tijdens deze bijeenkomsten de handreiking van Toezicht Sociaal Domein naast de gemeentelijke praktijk gelegd en gekeken welke afspraken gemaakt kunnen worden voor een regionale basis m.b.t. regievoering. De aanbevelingen zullen vervolgens in bijeenkomsten met ketenpartners, zoals gecertificeerde instellingen, zorgaanbieders en Veilig Thuis besproken worden.

De impressies van de drie leerbijeenkomsten met gemeentelijke professionals zijn per sessie weergegeven in de onderstaande factsheets:

  1. Impressie bijeenkomst d.d. 1o maart 2022 m.b.t. hulpvraag van het gezin en samen beslissen over passende hulp
  2. Impressie bijeenkomst d.d. 23 mei 2022 m.b.t. regievoering (deel 1)
  3. Impressie bijeenkomst d.d. 27 juni 2022 m.b.t. regievoering (deel 2)

IN GESPREK MET HET ADVIESTEAM 

Op 22 maart jl. is het Adviesteam van dit project bijeengeweest om te praten over het lerend landschap in Friesland en hoe we dit kunnen versterken. De opbrengsten zijn o.a. meegenomen in de gesprekstafels met de verschillende partners in het veld over de invulling van de Fryske Regiovisie Jeugdhulp.

MEER WETEN?

Neem contact op met Anja Holwerda, projectleider via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl