Nieuws

Maatwerkaanpak: intenties omzetten in echte actie!

23-06-2021

Kwetsbare gezinnen met meervoudige en complexe problemen doen een groot beroep op ondersteuning door zorg. Gemeenten, zorgaanbieders en hulpverleners lukt het maar moeizaam duurzame veranderingen in en een duurzaam perspectief voor deze gezinnen te bewerkstelligen. Er is veel behoefte aan een meer integrale en brede aanpak, zoals beoogd met de Maatwerkaanpak van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.

Pilot Heerenveen
De pilot in gemeente Heerenveen, waarin de ontwikkelde maatwerkaanpak is doorlopen met één gezin, is afgerond en geëvalueerd. In uitgebreide interviews met betrokkenen vanuit bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau is gereflecteerd op het proces en de opbrengsten. De belangrijkste lessen zijn, dat draagvlak op alle niveaus en voortdurende onderlinge afstemming en overleg met alle betrokkenen essentieel zijn om een dergelijke werkwijze in te kunnen voeren binnen een gemeente of organisatie. Samenwerking op alle niveaus is onmisbaar om deze gezinnen te horen en te helpen. Daarnaast zijn continuïteit, vasthoudendheid, flexibiliteit en tijd op uitvoerend niveau noodzakelijk om de maatwerkaanpak goed te kunnen uitvoeren.

Vervolg
Ondertussen zijn we met verschillende partijen in gesprek om te onderzoeken hoe we een vervolg kunnen geven aan bovengenoemde pilot. De belangrijkste vragen hierbij zijn: ‘Welke gezinnen hebben baat bij de maatwerkaanpak?’ en ‘Zijn er concrete gezinnen die we hiermee verder kunnen helpen?’ Het gaat hierbij om gezinnen die met bestaande modules en hulp onvoldoende worden gehoord en geholpen, die voortdurend vastlopen en van crisis naar crisis gaan. Voor deze gezinnen willen we graag de stap maken van praten over maatwerk naar doen! Dit vraagt commitment op alle niveaus en ruimte voor werkers om te doen wat nodig is. Partijen zijn enthousiast over de aanpak en tegelijkertijd worden verschillende belemmeringen ervaren. Alhoewel er in de huidige praktijk al ruimte zou moeten zijn voor maatwerk en out of the box oplossingen, is de praktijk weerbarstig en lukt het vaak onvoldoende om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. De komende periode benutten we om door bestaande routines te breken en echte ruimte te maken om anders te denken en anders te doen!

Meer weten?
Bekijk hier de eerste inzichten en opbrengsten of neem contact op met Anja Holwerda, projectleider ‘Maatwerkaanpak voor kwetsbare gezinnen’ via holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.