Nieuws

Nieuwe digitale tools voor professionals

07-07-2020

Uit de analyses van hulpverleningstrajecten in het Dialoogtafelproject blijkt onder meer dat jongeren en gezinnen nog te vaak hulp ontvangen die niet past bij hun problemen en behoeften en niet tot gewenst resultaat leidt. We zien dat een systematische, verklarende probleem-, krachten- en interventieanalyse vanuit een integraal denkkader regelmatig ontbreekt. Hierdoor lukt het in de praktijk vaak niet om te komen tot een goed onderbouwd, gezamenlijk plan en adequate uitvoering van dat plan.

Integraal redeneren in de jeugdhulp met het 7-factorenmodel
Het 7-factorenmodel is één van de beschikbare methodieken voor het integraal redeneren in de jeugdhulp. De methodiek ondersteunt de professionals bij het maken van een integrale afweging van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan, de instandhouding, verergering of vermindering van problemen.

Met behulp van het 7-factorenmodel worden de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin en in de context van het gezin en de onderlinge samenhang inzichtelijk gemaakt. Door systematisch naar het gezin te kijken leren we jongeren/gezinnen steeds beter te begrijpen. Daardoor kunnen we beter aansluiten bij hun vragen en behoeften en is de kans groter dat er passende zorg wordt geboden die echt het verschil maakt.

Samen met Bureau PEERS en Studio Van der Velde wordt gewerkt aan een praktische digitale tool voor professionals om hen te faciliteren bij het invullen van het 7-factoren model en hiermee bij het maken van een systematische, verklarende probleem-, krachten- en interventieanalyse voor de gezinnen, die zij begeleiden.

Tijdlijn
Jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek hebben vaak meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt. Zij hebben een lange hulpgeschiedenis, met veel discontinuïteit op het gebied van wonen, school en jeugdhulp. Het is van belang om informatie over deze geschiedenis mee te nemen in de probleem- en krachtenanalyse. Het gaat hierbij niet alleen over feiten over de jeugdige en het systeem rondom de jeugdige, maar ook over aandacht voor de beleving van jeugdigen en opvoeders. Welke ervaringen hebben de jeugdige en zijn gezinsleden gehad met eerdere hulp? Wat zijn de kwetsbaarheden en de krachten? Wat kunnen we hiervan leren en meenemen in de besluitvorming en het advies voor vervolg?

Een systematische gestructureerde tijdlijn die in gesprek met jeugdige en opvoeders wordt ingevuld, helpt om de benodigde informatie te verzamelen. Om professionals hierin te faciliteren wordt ook hiervoor in samenwerking met Studio Van der Velde een digitale tool ontwikkeld.

Tools beschikbaar na de zomer
Houd de Kenniswerkplaats website goed in de gaten! De ontwikkelde digitale tools en bijbehorende hulpmiddelen worden in de komende periode getest in de praktijk en komen na de zomer beschikbaar voor de geïnteresseerde partijen.