Nieuws

Nieuwe online tools

04-11-2020

Professionals, jongeren en ouders/opvoeders ondersteunen bij de vraagverheldering en het maken van een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse. Dat is het doel van de nieuwe online tool. Samen tot een gedeelde analyse komen van de problematiek, de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin en in de context van het gezin. De sterke kanten van het gezin en de steun vanuit het informeel netwerk zijn daarin belangrijk. De tool helpt om de informatie overzichtelijk weer te geven en maakt de gezamenlijke besluitvorming over de doelen, de te ondernemen acties en in te zetten (vervolg)hulp gemakkelijker.

7-factorenmodel
De online tool is gebaseerd op het 7-factorenmodel – één van de beschikbare methodieken voor het integraal redeneren in de jeugdhulp. De tool is ontwikkeld binnen de  Kenniswerkplaats Jeugd Friesland met behulp van een subsidie van ZonMw en in samenwerking met Bureau PEERS en Studio Van der Velde.

Het 7-factorenmodel en bijbehorende online tool ten behoeve van de verklarende analyse worden gezien als een veelbelovend instrument voor de dagelijkse praktijk van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen. Het model en de tool worden inmiddels gebruikt door Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJ). De komende tijd onderzoeken we de mogelijke toepassing binnen het Regionaal Expertise Team Jeugd (REX Jeugd).

Interesse in de online tool en wil je hiermee aan de slag in jouw organisatie?
Bekijk hier de online tool, de aanvullende informatie en de beschikbare hulpmiddelen voor de toepassing in de praktijk.

Levenslijn
Kwetsbare jeugdigen en gezinnen hebben vaak meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt. Zij hebben een lange hulpgeschiedenis, met veel discontinuïteit op het gebied van wonen, school en jeugdhulp. Het is van belang om informatie over levensgeschiedenis mee te nemen in de verklarende probleem- en krachtenanalyse.

Het gaat hierbij niet alleen over feiten over de jeugdige en het systeem rondom de jeugdige, maar ook over aandacht voor de beleving van jeugdigen en opvoeders. Wat zijn de belangrijke life-events van het kind en diens context? Wat zijn de kwetsbaarheden, de krachten, de sociale steunbronnen? Welke ervaringen hebben jeugdige en het gezin met eerdere hulp? Wat zijn de terugkerende momenten waarop het slechter of juist beter gaat? Wat kunnen we hiervan leren en meenemen in de besluitvorming over in te zetten (vervolg)hulp?

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een online levenslijn tool. De tool helpt professionals om op een gestructureerde manier de informatie over (een deel van) het levensverhaal van een jongere (en diens gezin) te ordenen en te benutten bij de keuze voor passende interventies en ondersteuning en bij het formuleren van concrete doelen. De ontwikkelde tool wordt in de komende periode getest in de praktijk en komt uiterlijk januari 2021 beschikbaar voor de geïnteresseerde partijen.