Nieuws

Samen leren doen in de jeugdhulp: geleerde lessen voor de praktijk!

28-06-2024

In het kader van het deelproject ‘Leren van Praktijkervaringen’ van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland zijn in de periode 2021 – 2024 verschillende leer- en leernetwerkbijeenkomsten georganiseerd met als doel gezamenlijk reflecteren op, leren van en inzicht krijgen in wat goed gaat en wat beter kan in de samenwerking tussen ketenpartners in de zorg voor jeugd rondom zowel specifieke hulpverleningstrajecten als casusoverstijgende thema’s. De casuïstiek en vraagstukken zijn aangedragen vanuit de voor- en vroegschoolse ondersteuning van jonge kinderen, de samenwerking tussen onderwijs en zorg, de gemeentelijke wijk- en gebiedsteams en de hoogspecialistische jeugdzorg.

Tijdens deze bijeenkomsten werden succes- en belemmerende factoren in het samenwerkingsproces vanuit verschillende perspectieven (ervaringsdeskundige jeugdigen, ouders, professionals in zorg en onderwijs, beleidsmakers) in kaart gebracht. Daarnaast werden concrete verbeterpunten gesignaleerd en aanbevelingen geformuleerd in relatie tot het samenwerkings- en werkproces om professionals concrete handvatten te bieden om tijdig passende hulp voor jeugdigen en gezinnen te realiseren.

In deze inspirerende INTERACTIEVE EINDPUBLICATIE vind je een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten – de terugkerende rode draden – vanuit deze leer- en leernetwerkbijeenkomsten. Per rode draad/thema hebben we ook de concrete praktijkervaringen gebundeld, zoals deze door verschillende deelnemers zijn ingebracht. Deze aansprekende voorbeelden zijn ter illustratie en bieden een inkijkje in de dagelijkse praktijk van hulpverlening en beleid, en de aandachtspunten die er spelen.

Om de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te faciliteren hebben we per thema reflectievragen opgenomen. Deze zijn bedoeld om te ondersteunen bij kritische reflectie op het genoemde thema. Het is een uitnodiging om na te gaan in hoeverre jijzelf/jouw team/jouw organisatie aan deze thema’s consequent en systematisch aandacht besteedt in de praktijk.

  • Lukt het om de verschillende aspecten van het betreffende thema voldoende te borgen of raakt een bepaald punt regelmatig ondergesneeuwd in de waan van de dag?
  • In hoeverre zijn de genoemde aandachtspunten in jouw werk en binnen jouw organisatie goed geborgd?
  • Wat betekenen de geleerde lessen voor jouw dagelijkse praktijk?
  • Waar zie je nog groei- en verbetermogelijkheden?
  • Wat kun jij bijdragen en waar heb jij invloed op vanuit jouw rol en positie?

De reflectievragen bieden concrete aanknopingspunten voor verbetering en zijn bedoeld als hulpmiddel voor continu al doende (samen) leren en verbeteren in de jeugdhulppraktijk. Hier eerlijk en kritisch bij stilstaan (bij jezelf en/of in dialoog met collega’s) helpt bij de vertaalslag naar verbeteringen en bij de concretisering van de nodige vervolgstappen. In het afsluitend onderdeel van de publicatie gaan we nog expliciet in op wat jij, of je nu professional, beleidsmaker of bestuurder bent, morgen al kan doen om de nodige veranderingen te realiseren.

INTERACTIEVE PUBLICATIE “SAMEN LEREN DOEN IN DE JEUGDHULP: GELEERDE LESSEN VOOR DE PRAKTIJK (2021 – 2024)”

Bekijk en download HIER de interactieve eindpublicatie (om optimaal gebruik te kunnen maken van de interactieve functionaliteiten open het PDF-document met Adobe Acrobat).

Wij nodigen je van harte uit om deze inspirerende publicatie te lezen, actief te benutten in je dagelijkse praktijk en natuurlijk te delen binnen je netwerk!

MEER WETEN?

Lees HIER meer informatie over het deelproject ‘Leren van Praktijkervaringen’; voor vragen neem contact op met Anja Holwerda (senior onderzoeker/projectleider, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl) of Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl).