Nieuws

Samen op weg naar een gedragen verklarende analyse

22-03-2024

Een verklarende analyse is een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming over in te zetten hulp, gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen en gezinnen en effectieve en passende hulp die aansluit bij hun wensen en behoeften. Doel van een gedragen verklarende analyse is dat de analyse voor jeugdige en ouders/opvoeders begrijpelijk, herkenbaar en logisch is en een vertrekpunt vormt voor het formuleren van doelen en een passend plan van aanpak. Dit is vaak echter niet het geval. Jeugdigen en gezinnen geven aan dat ze zich niet altijd gehoord en serieus genomen voelen door hulpverleners, dat ze vaak een andere kijk hebben op wat er speelt en op de hulp die ze nodig hebben. Hulpverleners vinden het soms lastig gelijkwaardig samen te werken met jeugdigen en ouders/opvoeders in dit proces.

VIMP-PROJECT

Via een nieuwe implementatie impuls subsidie van ZonMw (VIMP) helpen we professionals om hulpmiddelen voor het maken van een gedragen verklarende analyse beter toe te passen in hun dagelijkse praktijk. In een aantal leer- en ontwerpsessies met professionals van jeugdhulpaanbieders, wijk- en gebiedsteams en ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders bundelen en concretiseren we de bestaande kennis over wat werkt/helpt (positieve ervaringen), wat niet (belemmeringen) en wat nodig is om vanuit gelijkwaardige samenwerking tot een gedragen Verklarende Analyse en plan van aanpak te komen.

OPBRENGSTEN LEER- EN ONTWERPSESSIES

Tijdens twee interactieve leer- en ontwerpsessies op 12 maart 2024 jl. en op 16 mei 2024 jl. is stil gestaan bij hoe je echt samen met jeugdige en ouder(s)/opvoeders tot een gedeeld beeld komt over wat er speelt en wat nodig is. Tijdens de eerste sessie heeft Sharon Oldenburg (MST Supervisor en regiebehandelaar bij Jeugdhulp Friesland) aan de hand van concrete voorbeelden uit de MST-praktijk praktische handvaten gegeven voor het maken van een verklarende analyse samen met jeugdige en ouders. Tijdens de tweede sessie hebben Anne Hueting (projectleider en gedragswetenschapper) en Arrantxa Groot (gedragswetenschapper) van Team 050 kennis en ervaringen gedeeld met het werken met verklarende analyse in hun dagelijkse praktijk. 

In de uitwisseling met professionals en ervaringsdeskundige jeugdigen en ouder kwamen o.a. de volgende vragen aan bod:

  • Hoe voorkom je dat jeugdigen en/of ouders…:
    …jouw ideeën over en verklaringen voor de moeilijkheden die je bij hen ziet niet begrijpen, niet (h)erkennen en niet onderschrijven?
    …structureel een andere kijk hebben én houden op wat er speelt?
    …het gevoel hebben dat er niet goed is geluisterd en dat je elkaar niet goed hebt ‘gehoord’?

De inzichten uit deze boeiende sessies zijn gebundeld in twee visuele verslagen, met ontzettend veel dank aan Janneke de Boer van Kom tot de Kern.

Bekijk HIER de presentatie van de eerste bijeenkomst. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben de gastsprekers geen presentatie gebruikt; het deel vanuit de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland was gelijk gebleven aan de presentatie die tijdens de eerste sessie gebruikt was.

MEER WETEN?

Lees HIER meer informatie over dit VIMP-project; voor vragen neem contact op met Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, labun.a@jeugdhulpfriesland.nl) of Anja Holwerda (senior onderzoeker/projectleider, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl)