Verklarende analyse

Verklarende analyse

WAAROM DEZE TOOL?

Uit onderzoek, waaronder het Dialoogtafelproject, blijkt dat een verklarende probleem- en krachtenanalyse vanuit een integraal denkkader regelmatig ontbreekt. Hierdoor lukt het in de praktijk vaak niet om te komen tot een goed onderbouwd, gezamenlijk plan en adequate uitvoering van dat plan. Door systematisch naar het gezin te kijken leren we jongeren en ouders/opvoeders  steeds beter te begrijpen. Daardoor kunnen we beter aansluiten bij hun vragen en behoeften en is de kans groter dat er passende zorg wordt geboden die echt het verschil maakt.

De digitale tool is gebaseerd op het 7-factorenmodel. Het 7-factorenmodel is één van de beschikbare methodieken voor het integraal redeneren in de jeugdhulp / het opstellen van gedeelde verklarende analyse. De verklarende analyse tool ondersteunt professionals bij het samen met de jeugdige en de ouder(s) inzichtelijk maken van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan, de instandhouding, verergering of vermindering van problemen. Met behulp van deze tool worden de risico- en beschermende factoren die een rol spelen in het gezin en in de context van het gezin en de onderlinge samenhang inzichtelijk gemaakt. De tool dwingt ook om de sterke kanten van het gezin en de steun vanuit het informeel netwerk echt samen met de jeugdige en de ouder(s) in beeld te brengen en hoe deze kunnen bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde problemen.

MEER INFORMATIE?

ANIMATIES / TUTORIALS

VISUALS / PRAATPLATEN

WEBINAR ‘VERKLARENDE ANALYSE: DE BASIS VOOR PASSENDE HULP’

WEBINAR ‘VRAAGVERHELDERING ALS ESSENTIËLE BOUWSTEEN VAN DE VERKLARENDE ANALYSE’

WEBINAR ‘VERKLARENDE ANALYSE: ALLEEN TRAINEN IS NIET GENOEG!’

REFEREERAVOND ‘DE VERKLARENDE ANALYSE: MYTHES, BEST PRACTICES & UITDAGINGEN’

PUBLICATIES