Nieuws

Uitkomsten 29 dialoogtafels in beeld

08-04-2020

Er zijn 29 casus-specifieke dialoogtafels gehouden. Samen met het gezin en de bij hun zorg betrokken professionals (onder leiding van onafhankelijke voorzitters) keken we terug op zorgtrajecten (of delen daarvan) en bespraken we waar succes- en belemmerende factoren optreden.

Een brede selectie van casussen is aangemeld voor en besproken tijdens deze dialoogtafels: jonge kinderen, pubers, jeugdigen opgenomen in de JZ-plus, jeugdzorg, casuïstiek uit onderwijs en uit specialistische jeugdhulp. Dialoogtafels zijn uitgevoerd bij lopende zorgtrajecten als (tussentijdse) evaluatie van een hulpverleningstraject en ook bij de eindevaluatie van afgesloten trajecten. De methodiek is toegepast zowel bij soepel lopende trajecten als bij vastgelopen casussen.

Daarnaast is een alternatieve dialoogtafelvariant ingezet naar aanleiding van vraagstukken die spelen bij gemeenten of jeugdhulporganisaties en die niet direct gerelateerd zijn aan één specifieke casus. In dit geval is de dialoogtafelmethodiek ingezet ten behoeve van: (1) evaluatie van de samenwerking tussen verschillende instanties en hulpverleners; (2) evaluatie van de samenwerking tussen onderwijs en zorg; (3) evaluatie van bestaand zorgaanbod; (4) evaluatie van nieuwe werkwijzen / initiatieven.

Wat hebben we geleerd over de kritische succes- en belemmerende factoren tijdens een hulpverleningstraject?

👍

  •  Motivatie en eigen kracht gezin;
  • Alliantie gezin en hulpverlener;
  • (Ruimte voor) zorg op maat.

👎

  • Jeugdigen en gezinnen worden onvoldoende betrokken bij besluitvorming;
  • Systematische probleem- en krachtenanalyse ontbreekt vaak bij besluiten over in te zetten hulp;
  • Knelpunten in de samenwerking / onderlinge afstemming tussen professionals en organisaties, met name met wijkteam / gebiedsteam en onderwijs;
  • Werkdruk hulpverleners i.c.m. capaciteit;
  • Bestaande (actuele) kennis wordt onvoldoende benut.

De belangrijkste inzichten vanuit de gehouden dialoogtafels zijn, zowel per casus als overkoepelend, visueel weergegeven in zogenaamde profielen. Deze zijn per thema gegroepeerd en beschikbaar via onze site. Neem hier een kijkje in de resultaten!

De opgedane kennis in het dialoogtafelproject benutten we in de nieuwe inhoudelijke projecten van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Friesland. De opbrengsten worden inzichtelijk gemaakt en breed gedeeld via de kennis- en leeractiviteiten van de werkplaats.