Video overzicht

Video's

24-06-2024

Leefklimaat Vormgeven in Kleinschaligheid: Van Theorie naar Praktijk

Ymke Riemersma (Promovendus Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen), Luuk Trommelen & Ellen van der Hulst (Opvoeder & Gedragswetenschapper Heppie (t)Huis), en Emma Schouten (Gedragswetenschapper Kleinschalige Voorzieningen Elker Jeugdhulp & Onderwijs), nemen je mee in de cruciale randvoorwaarden voor het normaliseren en voor het realiseren van een gezond en positief leefklimaat binnen kleinschalige woonvormen.

Lees meer
03-06-2024

Zoektocht naar een passende kleinschalige plek

Loraine Visscher (Universitair Docent Orthopedagogiek/Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen, Rijksuniversiteit Groningen), Andrea Lagro en Ellen Loykens (het Regionaal Expertteam Groningen en het Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland - JENN), nemen je mee in de cruciale randvoorwaarden voor het realiseren van een goede, duurzame match als een jeugdige niet meer thuis kan wonen en een passende kleinschalige plek zoekt.

Lees meer
21-11-2023

Samenwerken met het sociale netwerk van gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Loraine Visscher (Universitair Docent Orthopedagogiek/Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen, Rijksuniversiteit Groningen) en Nelly Heijs (directeur Community Support), nemen je mee in hoe je er écht voor kan zorgen dat er een duurzame samenwerking ontstaat met het sociaal netwerk van gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Lees meer
02-11-2023

De meerwaarde van trauma-informed care als organisatiebreed raamwerk

Anita van de Ven (supervisor en organisatiebegeleider LVSC) en Jessica Vervoort-Schel (orthopedagoog-generalist NVO / programmaleider Inhoud & Onderzoek / PhD kandidaat UvA), beiden werkzaam bij Koraal, nemen je mee in wat trauma-informed care (TIC) als organisatiebreed raamwerk inhoudt en wat kan organisatiebrede implementatie opleveren voor jeugdigen, gezinnen, hulpverleners, ondersteunende diensten, managers en directie.

Lees meer
02-10-2023

Boemerangbeleid: paradoxale denk- en handelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken

Sharon Stellaard (bestuurswetenschapper) staat stil bij de belangrijkste bevindingen uit haar haar proefschrift “Boemerangbeleid: Over aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid”.

Lees meer
12-06-2023

Het effectief beschermen van kinderen als het thuis onveilig is

Majone Steketee (wetenschappelijk directeur bij Verwey-Jonker Instituut) neemt je mee in wat het voor kinderen betekent als zij opgroeien in een gezin waar het onveilig is en hoe de hulpverleners deze kinderen beter en effectief kunnen beschermen.

Lees meer
12-04-2023

Seksuele gezondheid van kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek

Liesbeth Blommert (orthopedagoog generalist, i.o. seksuoloog NVVS, ‘s Heeren Loo Noordwijk) neemt je mee in hoe de hulpverleners de seksuele gezondheid van gezinsleden op een pro-actieve en positieve wijze kunnen ondersteunen.

Lees meer
15-02-2023

Integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Marcel van Eck (docent-onderzoeker masteropleiding Innovatie voor Zorg en Welzijn Hogeschool Utrecht / Academische Werkplaats Sociaal Werk, Tranzo Tilburg University) neemt je vanuit een gelaagd perspectief mee in de betekenis van het integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Wat houdt het precies in? Wat is nodig op niveaus van uitvoering, organisatie en de samenleving om tijdig, effectief en duurzaam te kunnen helpen?

Lees meer
07-11-2022

Voor de Jeugd Dag: in gesprek over werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. In de sessie op de Voor de Jeugd Dag ging het om het verhaal van een ervaringsdeskundige ouder waarvan het kind woont in een kleinschalige woonvoorziening. Aan de hand van dit ervaringsverhaal bespreken we welke elementen bijdragen aan succesvolle plaatsing en waarom, en wat nodig is voor het realiseren van duurzaam veilig verblijf van jongeren binnen deze woonvoorzieningen.

Lees meer
27-10-2022

Inspiratiebijeenkomst over werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren

De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland heeft, in samenwerking met het JENN, een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Tijdens de inspiratiebijeenkomst zijn de belangrijkste inzichten uit het onderzoek gepresenteerd en besproken met gasten vanuit verschillende invalshoeken, zoals ervaringsdeskundige jongere en ouder, zorgaanbieders en gemeente: “Wat kun jij vanaf morgen bijdragen?”.

Lees meer
12-10-2022

Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp

Arjen van Assen (Universitair Docent Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen) neemt je mee in het belang van jeugdparticipatie bij jeugd- en gezinshulp. Wat houdt jeugdparticipatie in? Wat zijn succesfactoren en knelpunten waar hulpverleners tegenaan lopen? Hoe kunnen we kinderen en jongeren op een waardevolle en duurzame manier bij hulpverlening betrekken?

Lees meer
14-09-2022

Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!

Harm Damen (programmaleider onderzoek & innovatie bij Pactum) neemt je mee in de resultaten van het onderzoek “Parents as agents of change” gericht op de relatie tussen (veranderingen in) de empowerment van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tijdens en na Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

Lees meer