Mini-tutorial ‘Persoonlijke kracht – onmisbaar onderdeel van elke Verklarende Analyse’

Een Verklarende Analyse is een voorwaarde voor gezamenlijke besluitvorming over in te zetten hulp, gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen en ouders/opvoeders en effectieve en passende hulp die aansluit bij wensen en behoeften van jeugdigen en gezinnen. Bij het maken van Verklarende Analyse wordt de samenhang tussen de verschillende onderliggende factoren die (positieve en negatieve) invloed hebben op het gedrag van kinderen en ouders in kaart gebracht. De Verklarende Analyse verklaart waardoor de problematiek is ontstaan, voortduurt of zelfs verslechtert, en geeft inzicht in de factoren en de omstandigheden die positief gedrag van de jeugdige en haar ouders mogelijk maken.

In deze mini-tutorial wordt ingegaan op PERSOONLIJKE KRACHT die een aanwijsbare rol kan spelen bij het afzwakken van de problematiek waardoor deze minder zwaar is dan hij had kunnen zijn. De focus ligt hierbij op de positieve benadering en de manier waarop sterke persoonskenmerken in combinatie met het kunnen benutten van beschikbare steun in de omgeving bijdragen aan de veerkracht van de jeugdige en/of diens opvoeder(s). Hoe breng je de persoonlijke krachten samen met de jeugdige en ouders/opvoeders in kaart? Hoe kan kracht in combinatie met steun tot veerkracht leiden? Wat is de positie van persoonlijke kracht in de Verklarende Analyse in relatie met de overige beïnvloedende factoren/deeloorzaken van de problematiek? Hoe breng je een relatie aan tussen de sterke kanten en het verlichten van de problematiek?

Deze mini-tutorial biedt praktische handvatten om de sterke eigenschappen van jeugdigen en ouders/opvoeders beter te leren (h)erkennen. Benut de tips en tricks uit de tutorial bij het maken van de gedragen Verklarende Analyse om persoonlijke kracht samen met jeugdigen en ouders/opvoeders zo concreet mogelijk in kaart te brengen en expliciet te benoemen.