Video overzicht

Video's

12-10-2022

Participatie van kinderen en jongeren bij complexe jeugd- en gezinshulp

Arjen van Assen (Universitair Docent Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen) neemt je mee in het belang van jeugdparticipatie bij jeugd- en gezinshulp. Wat houdt jeugdparticipatie in? Wat zijn succesfactoren en knelpunten waar hulpverleners tegenaan lopen? Hoe kunnen we kinderen en jongeren op een waardevolle en duurzame manier bij hulpverlening betrekken?

Lees meer
14-09-2022

Ondersteunen van kwetsbare gezinnen? Empower de ouders!

Harm Damen (programmaleider onderzoek & innovatie bij Pactum) neemt je mee in de resultaten van het onderzoek “Parents as agents of change” gericht op de relatie tussen (veranderingen in) de empowerment van ouders en de gedragsproblemen van kinderen tijdens en na Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG).

Lees meer
30-06-2022

Persoonlijk en waarden gedreven leiderschap met impact voor het kind en de samenleving

Gabriël Anthonio neemt het Bestuurlijk Adviesnetwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland mee in de cruciale ingrediënten van persoonlijk en waarden gedreven leiderschap. Aan de hand van praktijkverhalen die je echt raken, persoonlijke inzichten en inspirerende metaforen gaat hij in op het benodigde denken, houding en leiderschap competenties die bijdragen aan betekenisvolle verandering met impact voor het kind en de samenleving.

Lees meer
16-06-2022

Werkzame elementen in “FamilieKracht”: samen met en in de familie aan de slag

Roos van Soomeren en Peter Lutters van IHUB nemen je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee in de werkwijze van en ervaringen met "FamilieKracht" - een intensieve aanpak voor multi-stressgezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van een vastgelopen thuissituatie door maatschappelijke problemen en (een vermoeden van) GGZ-problematiek.

Lees meer
14-04-2022

Werken aan de werkrelatie: sleutels voor een gezinsgerichte blik

Marianne Welmers van de Poll (docent Social Work en onderzoeker Lectoraat Jeugd aan Hogeschool Windesheim) neemt je aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee in de gezinsgerichte kijk op de werkrelatie met jeugdigen en gezinnen, en op de vaardigheden die dit vraagt van professionals.

Lees meer
14-02-2022

Het verschil maken voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Mariska van der Steege (orthopedagoog, organisatie adviseur en ontwikkelaar van de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’) gaat in op het benodigde denken, houding en competenties van professionals die werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Lees meer
25-01-2022

Ketenbreed Leren van casusreviews in Friesland

De onderzoekers van het project 'Ketenbreed Leren' delen de lessen uit het casusonderzoek in Noord Nederland. Daarbij gaan ze specifiek in op enkele concrete voorbeelden uit de gesloten jeugdzorg in Friesland. Ze vertellen ook over de bredere leeropbrengsten en staan stil bij wat we als regio van de opgehaalde inzichten kunnen leren.

Lees meer
09-11-2021

Vraagverheldering als essentiële bouwsteen van de verklarende analyse

Marca Geeraets en Harrie van Leeuwen (bureau PEERS) nemen ons mee in hoe de hulpverleners samen met jeugdigen en gezinnen de vragen en problematiek trefzeker en niet (ver)oordelend kunnen formuleren. Daarnaast geven ze praktische tips en mooie hulpmiddelen voor het uitwerken van de gedeelde visie over wat precies de zorgen zijn en waar de hulp verandering in moet brengen op zo’n manier dat jongere en ouders zich echt gehoord en gesteund voelen en een relevante verklarende analyse mogelijk is.

Lees meer
01-06-2021

Luisteren naar jeugdigen en ouders: start met hun levensverhaal

Marjan de Lange (Ketenbreed leren / Jeugdhulp Advies en Ontwikkeling) neemt ons mee in hoe je het levensverhaal samen met kinderen en ouders in kaart kunt brengen en wat de voordelen zijn van het uitwerken van het levensverhaal. Daarnaast geeft zij praktische tips en mooie hulpmiddelen voor het direct benutten van deze voordelen in de dagelijkse praktijk.

Lees meer
21-04-2021

Samenwerken met en in gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana Knot-Dickscheit en Marieke Boelhouwer (Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen / RuG / Molendrift) delen belangrijke uitgangspunten in de samenwerking met en rondom gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, wat de werkzame principes en de succes- en belemmerende factoren hierin zijn.

Lees meer
16-03-2021

Hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Daniëlle Jansen en Loraine Visscher (Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen / UMCG / RuG) delen inzichten vanuit onderzoek hoe we het stelsel voor jeugdigen en gezinnen met meervoudige en complexe problemen kunnen verbeteren, wat de werkzame elementen zijn van interventies voor deze gezinnen en hoe hulpverleners en interventies versterkt kunnen worden voor het bieden van optimale en passende hulp.

Lees meer
24-11-2020

Verklarende analyse: de basis voor passende hulp

Harrie van Leeuwen en Marca Geeraets (Bureau PEERS) vertellen over het belang van een verklarende probleem- en krachtenanalyse als basis voor het opstellen van doelen en het beslissen over passende hulp. Wat is het doel en de belangrijkste ingrediënten van een verklarende analyse en wat zijn de risico’s van het ontbreken ervan? Wat helpt om de samenhang tussen krachten en problemen in het gezin en in de context van het gezin inzichtelijk te maken?

Lees meer