Wat is een dialoogtafel?

De dialoogtafel is een reflectie- en evaluatiebijeenkomst om de kwaliteit en het proces van zorgverlening aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. Met behulp van een systematische methodiek en een onafhankelijke voorzitter reflecteren jeugdige en gezin samen met betrokken hulpverleners (bijvoorbeeld welzijn- en jeugdhulpprofessionals, leerkrachten, vrijwilligers) op de ontvangen hulp. De dialoogtafel kan ook worden ingezet in het kader van casusoverstijgende evaluatie van bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, een aanbod of aanpak.

Wat levert het op?
Deelnemers krijgen inzicht in de manier waarop de verschillende betrokkenen een hulpverleningstraject ervaren: wat is goed gegaan (succesfactoren), waarom stagneerde de hulp (knelpunten) en wat is nodig om nog beter te kunnen helpen. Jeugdigen en gezinnen worden meer in hun eigen kracht gezet. Het reflectie- en leervermogen van professionals wordt versterkt. Gezamenlijk wordt nagedacht over concrete verbeteracties en praktische oplossingen gericht op meer integrale zorg en betere samenwerking met en rondom jeugdigen en gezinnen.

Voor wie is het?
Zorgaanbieders (0de, 1ste, 2de lijn) kunnen de dialoogtafels inzetten om op een systematische manier hulpverleningstrajecten te evalueren en om samen met jeugdigen, ouders en betrokken hulpverleners tot een goed onderbouwd, gedragen (vervolg)plan en adequate uitvoering van dat plan te komen. Gemeenten kunnen de dialoogtafels gebruiken om jeugdbeleid te evalueren en beter te onderbouwen en om hun dienstverlening te innoveren en (door) te ontwikkelen.

Meer informatie?