Zoektocht naar een passende kleinschalige plek

Op 3 juni 2024 vond een boeiend webinar ‘Zoektocht naar een passende kleinschalige plek’ plaats met Loraine Visscher (RuG/Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen), Andrea Lagro en Ellen Loykens(Regionaal Expertteam Groningen & Jeugd Expertisenetwerk Noord-Nederland – JENN) als gastsprekers. Het webinar werd georganiseerd door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland in samenwerking met het landelijk Consortium Kleinschaligheid in de Jeugdhulp en het Expertisecentrum voor Gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

De ervaring leert dat, daar waar jongeren in Kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) worden geplaatst, dit over het algemeen succesvol is, maar gezien de problematiek soms ook kwetsbaar. Wanneer het te kwetsbaar wordt, bijvoorbeeld door onveiligheid voor de jeugdige, andere jongeren en/of personeel, dreigt doorplaatsing. We weten dat een goede match tussen de jongere en de KWV een belangrijke rol speelt bij een succesvolle plaatsing en duurzaam verblijf. Het gaat dan onder andere om passendheid in relatie tot de andere jongeren op de groep, de competenties van het personeel en de (omgeving van de) KWV.

In het eerste deel van het webinar lag de focus vooral op de bestaande wetenschappelijke-, praktijk-, en ervaringskennis over werkzame elementen van matching en plaatsing van jeugdigen. In het tweede deel werd ingegaan op concrete praktijkvoorbeelden van succesvolle plaatsingen en praktische handvaten, die meteen toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Hierbij is stil gestaan o.a. bij de volgende vragen:

 • Welke informatie draagt bij aan een succesvolle zoektocht naar een passende plek of aan een goede match?
 • Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om een goede match te realiseren?
 • Wat vraagt dit van de zoekende partij én van de KWV, die een plek beschikbaar heeft?

Belangrijkste inzichten uit het webinar:

 • Zorg dat er altijd een zorgvuldige gedragen verklarende analyse is voordat je gaat zoeken naar een passende (kleinschalige) plek
 • Zorg voor een goed gedragen beeld van factoren die van invloed zijn (geweest) op de problematiek van de jeugdige en de omstandigheden die juist het positief gedrag van de jeugdige en ouders/opvoeders mogelijk maken
 • Kijk samen met jeugdigen, ouders/opvoeders en hun netwerk naar wat wel lukt en werkt, dus zoek niet op problematiek/symptoomgedrag/etiketten maar op het positief gedrag, de dieperliggende behoeften, persoonlijke krachten en de daarbij passende omgeving
 • Zorg dat alle relevante informatie en perspectieven op tafel komen
 • Zorg voor gezamenlijke besluitvorming, neem jeugdigen en ouders/opvoeders serieus en neem de tijd om te begrijpen wat ze belangrijk vinden en wat ze denken nodig te hebben
 • Sta stil bij welke context en specifieke kenmerken van de (kleinschalige) omgeving de positieve ontwikkeling en groei van de jeugdige en haar ouders/opvoeders mogelijk maken
 • Denken en handelen vanuit crisis en ‘exclusiecriteria’ staat haaks op het zorgvuldig samen analyseren en het realiseren van een goede match
 • Een goede match vergt inzicht in de beschikbare kleinschalige voorzieningen en de specifieke kenmerken daarvan, als ook persoonlijk contact en mondelinge afstemming over de eventuele plaatsing en de mate van passendheid (o.a. match met de competenties van de professionals, groepssamenstelling, etc.)
 • Gun de jeugdige tijd om te aarden, fundament te creëren en zich te hechten aan belangrijke anderen in de KWV
 • Handel vanuit de visie op gedrag waarbij een escalatie wordt gezien als iets dat een duidelijke reden heeft (die vaak in de omgeving van de jeugdige ligt) en een leermoment is.
 • Benut de bestaande kennis en hulpmiddelen, en laat je inspireren door succesvolle voorbeelden en de werkzame factoren daarin.

Bekijk HIER de presentatie van Loraine Visscher, Andrea Lagro en Ellen Loykens. Zie p. 22-32 voor meer aanvullende informatie, voorbeelden en praktische handvaten i.r.t. dit thema.

MEER WETEN? 

HEB JE VRAGEN?

Stel ze gerust aan Alona Labun (coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Friesland) via labun.a@jeugdhulpfriesland.nl