Nieuws

Leren van praktijkervaringen

07-07-2020

Wat is nodig om te zorgen dat jongeren en gezinnen goed en snel worden geholpen? Hoe kan het dat hulp soms goed werkt en in andere gevallen stagneert? Wat kunnen we met elkaar leren van praktijkervaringen? Welke succes- en belemmerende factoren komen we tegen? Welke oplossingen kunnen we ontwikkelen en implementeren?

Samen leren en meedenken
In het project ‘Leren van praktijkervaringen’ en bijbehorend leernetwerk denken jongeren, ouders, hulpverleners en beleidsmakers samen na over deze vragen. Ze leren samen van hulpverleningstrajecten die vastlopen en van trajecten die juist goed verlopen. Iedereen denkt mee vanuit zijn eigen ervaring, kennis en expertise en deelt inzichten met elkaar. De ingebrachte wetenschappelijke, praktijk- , beleids- en ervaringskennis en de geleerde lessen worden vertaald naar concrete toepassingen en veranderingen in de praktijk. Het project wordt in samenwerking met het Ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern, specifiek deelthema ‘Leren van casussen’ vormgegeven en uitgevoerd.

Praktische werkwijze
We bouwen voort op de inzichten vanuit Dialoogtafels. Hier zagen we dat een systematische, verklarende probleem-, krachten- en interventieanalyse vanuit een integraal denkkader regelmatig ontbreekt. Hierdoor lukt het in de praktijk vaak niet om te komen tot kwalitatief goede en onderbouwde (handelings)adviezen over de best mogelijke (vervolg)hulp, een gezamenlijk plan en adequate uitvoering van dat plan. In dit project ontwikkelen we een praktische werkwijze, die helpt om inzichtelijk te maken welke risico- en beschermende factoren een rol spelen in het gezin en in de context van het gezin en hoe deze met elkaar samenhangen.

Concreet hebben we de afgelopen maanden in een pilot voor een aantal casussen van Team Toegang Hoogspecialistische Jeugdhulp (HSJ) met behulp van het 7-factorenmodel casusanalyse gedaan. Hiermee worden de (hulp)geschiedenis van de jongere / het gezin, de relevante problemen en krachten op verschillende gebieden en de onderlinge samenhang systematisch in kaart gebracht. Op basis van de analyse wordt een advies voor hulp/ondersteuning gegeven. De komende tijd evalueren we de ervaringen met het 7-factoren model met Team Toegang HSJ.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het project ‘Leren van praktijkervaringen’? Wilt u uw kennis en expertise delen in het leernetwerk? Lees hier de toelichting over de aanleiding en de kaders van het project. Ook wordt uitgelegd wat het leernetwerk precies inhoudt.

Voor verdere vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Anja Holwerda, holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.